ΠΑΝΟΡΑΜΑ  ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Το παρόν υπο       κατασκευήν    πολυγλωσσικό       λεξικό περιλαμβάνει,       και μόνον, λέξεις       ή ζεύγη λέξεων             που   αντιπροσωπεύουν       αντικείμενα   ή άλλες     απλές   έννοιες  για     τα οποία και  τις     οποίες υπάρχει,       απαρέγκλιτα,   αμφιμονοσήμαντη       αντιστοιχία   για     καθένα απο   τους     συνδυασμούς        γλώσσας-πηγής        γλώσσας-στόχου.       Ιδιαίτερο βεβαίως        χαρακτηριστικό       αυτών των λέξεων       ή των ζευγών λέξεων,       μεμονωμένα λαμβανόμενων,        είναι κατα   συνέπειαν      η  μοναδικότητα      της ερμηνείας     τους,  καθώς   προσδιορίζονται        επακριβώς,   και     η ανεξαρτησία   τους     απο τα   συμφραζόμενα       στην επι μέρους       γλώσσα, χωρίς   να     υπάρχει τουτέστιν       ο κίνδυνος   του     διφορούμενου       κατα την μεταφορά        τους απο  την μία     γλώσσα  στην άλλη.          Προς το παρόν  έχει     περατωθεί           η πρώτη φάση του   λεξικού    με την   επεξεργασία         χιλίων (1000) περίπου       λέξεων για κάθε       μία απο τις εξής       δεκαοχτώ (18) γλώσσες        δηλαδή : Ελληνική,       Αγγλική (English), Γαλλική       (Français), Ιταλική (Italiano),   Ισπανική     (Castellano), Πορτογαλική       (Português), Γερμανική   (Deutsch),     Ολλανδική   (Nederlands),   Καταλωνική    (Català), Ρωσσική  (Русский), Σερβική    (Srpski), Κροατική (Hrvatski ),    Τουρκική  (Türkçe), Αλβανική    (Shqip), Ρουμανική      (Românéşte),  Βουλγαρική      (Български),   Γλώσσα της      πρώην  Γιουγκοσλαβικής       Δημοκρατίας   της     Μακεδονίας  και τέλος   Πολωνική     (Polski). Θα   ακολουθήσουν       οι επόμενες   φάσεις,      της   επαύξησης  του     λεξικού, με   στόχο   τις τρείς   χιλιάδες   (3000) λέξεις   για κάθε   γλώσσα.      

Ευχαριστίες :
Στην κυρία  Glencora  de  Witte (Ολλανδία)  για την βοήθειά της  ως προς την στήλη της ολλανδικής  γλώσσας
Στον κύριο  Jean Bédard (Κεμπέκ, Καναδάς)  για την βοήθειά  του  ως  προς  την  στήλη  της γαλλικής  γλώσσας


Σας εύχομαι καλή πλοήγηση !
                                                                                                         Επιστροφή-Back
( Η αναζήτηση μιάς λέξης γίνεται, στο Netscape, μέσω EDIT>FIND IN PAGE)

Θεόφιλος Βαμβάκος

Υ.Γ.  Υπάρχει  η σκέψη  για μιά  πρώτη έκδοση  του  πλήρους  (χωρίς να λείπουν λέξεις)  18 γλωσσου  λεξικού  σε  βιβλίο, που θα απαρτίζεται απο περίπου 1100  λέξεις  για κάθε μία απο τις 18 γλώσσες. Θα σας παρακαλούσα να με πληροφορήσετε  (στην διεύθυνση  vamvakos@otenet.gr) για το ενδεχόμενο ενδιαφέρον σας  για την αγορά  ενός τέτοιου λεξικού καθώς επίσης και για το ποιά τιμή αγοράς θα θεωρούσατε λογική για ένα τέτοιο λεξικό. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας.
 
Copyright  2006

                       

PANORAMA  OF THE EUROPEAN  WORDS

This multilingual dictionary, under construction,       includes solely basic words or pairs of words representing   objects,  animals    etc. or simple notions. It is characterized   by strict  semantic equivalence    in every combination of   language-source  and language-target , whilst the   individual  words or pairs of words  are context independent (ambiguity-free).    Currently the first phase  of the work is partly completed aiming at  about   1000 words for everyone  of the following eighteen (18) languages: Greek (Ελληνική), English, French (Français), Italian (Italiano), Spanish (Castellano), Portuguese    (Português), German (Deutsch), Dutch (Nederlands), Catalan (Català),  Russian   (Русский), Serbian (Srpski), Croatian (Hrvatski), Turkish (Türkçe),  Albanian (Shqip), Romanian   (Românéşte), Bulgarian (Български), Language  of the former Yugoslav Republic   of Macedonia,  and Polish  (Polski). The next phases shall lead to the expansion of the dictionary aiming  at  reaching  the number   of 3000 words per language.    

Acknowledgements :
To Ms  Glencora  de  Witte (Holland)  for her help as  regards the dutch  language  column
To Mr  Jean Bédard (Québec, Canada) for  his  help as  regards  the french  language  column

I wish you all a happy navigation !                                                                                            Επιστροφή-Back
(Search the words, by Netscape, via EDIT>FIND IN PAGE)

Theophilos  Vamvakos

PS1.  It is envisaged  the publication of the first edition of the complete (no missing words) 18 languages dictionary  in paperback, consisting of  about 1100  words  per language. I would be grateful to you if you could inform me  (at  vamvakos@otenet.gr) about your eventual interest in purchasing  such a dictionary, as well  as if you could inform me about the price (in EUR) you deem reasonable to pay for such a dictionary. I thank you in advance for your interest.

PS2. Translator  jobs  undertaken   from  many  languages  into  Greek:  vamvakos@otenet.gr

Copyright 2006

All rights reserved
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO CASTELLANO PORTUGUES DEUTSCH NEDERLANDS CATALA RUSSKII SRPSKI     

HRVATSKI
      
TU"RKC,E SHQIP ROMA^NES,TE BqLGARSKI јазикот  на поранешната Југословенска Република   Македонија
POLSKI
ο αετός the eagle l'aigle l'aquila el  águila a  águia der Adler de  arend l'àguila орёл orao orao
kartal shkaba vulturul orelqt              
orzeł
ο άνθρωπος the man l'homme l'uomo el hombre o  homem der Mensch de  mens el  home человек
čovek c^ovjek

njeriu omul c^ovekqt човекот

η γυναίκα the woman la femme la donna la mujer a  mulher die   Frau de  vrouw la  dona женщина
žena z^ena
kadιn gruaja femeia z^enata жената

ο άνδρας the man l'homme l'uomo el hombre o  homem der Mann de man el  home мужчина
muškarac mus^karac

burri ba^rbatul
мажот

το παράθυρο the window la fenêtre la finestra la ventana a  janela das Fenster het  raam la  finestra окно
prozor prozor

dritarja fereastra^ prozorecqt прозорцот

το καρύδι the walnut la noix la noce la nuez a noz die Walnuss de noot la nou орех
orah orah
fιndιk arra nuca^ orehqt оревот

το σύκο the fig la figue il  fico el higo o figo die  Feige de  vijg la figa инжир
smokva smokva
incir fiqu smochina^ smokinyata смоквата

το άλογο 
ο  ίππος
the horse le cheval il cavallo el  caballo o cavalo das Pferd het  paard el  cavall лошадь
konj konj
at kale^i calul
коњето

ο νεφρός 
το νεφρό
the  kidney le rein il rene el  riñón o  rim die Niere de  nier el  ronyó почка
bubreg bubreg
bo"brek veshkja rinichiul
бубрегот

το χέρι the  hand la main la mano la mano a  mão die Hand de  hand la  mà рука
ruka ruka

dora mina^ rqka раката
το μάτι the  eye l'oeil l'occhio el ojo o  olho das Auge het  oog l'ull глаз
oko oko
go"z syu ochiul
окото
oko
το δάχτυλο the  finger le doigt il  dito el  dedo o dedo der  Finger de vinger el dit палец
prst prst
parmak gishti degetul
прстот

η μύτη the  nose le nez il  naso la nariz o nariz die  Nase de  neus el  nas нос
nos nos
burun hunda nasul
носот

το στόμα the  mouth la bouche la bocca la boca a boca der Mund de  mond la boca рот
usta usta
ag^ιz goja gura^ ustata устата
το αφτί the  ear l'oreille l'orecchio la oreja a orelha das Ohr het  oor l'orella ухо uho uho
kulak veshi urechele uhoto увото

το αβγό the  egg l'oeuf l'uovo el  huevo o ovo das Ei het  ei l'ou яйцо
jaje jaje
yumurta veja oul yai^ceto јајцето

το φώς the  light la lumière la luce la luz a luz das Licht het licht la llum свет
svetlo svjetlo

drita lumina^ svetlinata светлината, светлоста
s'wiatło
το αγόρι the  boy le garçon il  ragazzo el muchacho o  rapaz der  Knabe de  jongen el  noi
мальчик
dečak djec^ak


ba^iatul
детето

το κορίτσι the  girl la fille la ragazza la muchacha a  rapariga das Mädchen het  meisje la  noia
девочка
devojka djevoika
kιz vajza fata^
девојката

το τραπέζι the  table la table la tavola la mesa a  mesa der Tisch de  tafel la taula стол
sto stol

tryeza masa^
масата
sto'ł
η πόρτα the  door la porte la porta la puerta a porta die Tür de  deur la porta дверь
vrata vrata
kapι porta us,a^ vratata вратата
drzwi
η στέγη the  roof le toit il  tetto el  tejado o telhado das Dach het  dak
крыша
krov krov

pullazi acoperis,ul
кровот

η οροφή 
το ταβάνι
the  ceiling le plafond il  soffitto el  techo o  tecto die  Decke het  plafond el  sostre потолок
plafon
tavan tavani tavanul
таванот

το καρπούζι the  water-melon la pastèque il cocomero, 
l'anguria, 
il melone d'acqua
la sandía a  melancia die Wassermelone de   watermeloen la síndria арбуз
lubenica lubenica
karpuz
pepenele   verde

карпузот

το πεπόνι the  melon le melon il  melone el  melón o  melão die Melone de  meloen el  melo' дыня
dinja dinja
kavun pjepri pepenele
pqpes^qt дињата

το βερύκοκκο the  apricot l'abricot l'albicocca el albaricoque o  damasco die Aprikose de abrikoos l'albercoc абрикос
kajsija kajsija
kayιsι
caisa^
кајсијата
morela
το αχλάδι the  pear la poire la pera la pera a pêra die Birne de  peer la pera груша
kruška krus^ka
armud dardha para^ krus^ata крушата
gruszka
το ροδάκινο the  peach la pêche la pesca el  melocotón o  pêssego der  Pfirsich de  perzik
персик
breskva breskva
s,eftali pjeshka piersica^
праската

το ρόδι the  pomegranate la grenade la granata la granada a romã der Granatapfel
de  granaatappel la magrana гранат
nar nar
nar shega rodia

калината

η νυχτερίδα the  bat la chauve-souris il pipistrello el murciélago o morcego die Fledermaus de  vleermuis
летучая  мышь

s^is^mis^

lakuriqi liliacul


το γαϊδούρι 
ο γάϊδαρος
the  donkey l'âne l'asino el asno o burro, 
o asno
der Esel de  ezel l'ase осёл
magarac magarac
es,ek gomari ma^garul
магарето

το δαμάσκηνο the  plum la prune la susina la ciruela a ameixa die Pflaume de  pruim la  pruna
слива
šljiva s^ljiva
erik
pruna^
сливата

το ψωμί 
ο άρτος
the  bread le pain il pane el pan o  pão das Brot het  brood el  pa хлеб
hleb kruh
ekmek buka pi^inea
лебот

το γάλα the   milk le lait il  latte la leche o  leite die Milch de  melk la llet молоко
mleko mlijeko
su"t kume"shti laptele mlyakoto млекото

το τυρί 
ο τυρός
the  cheese le fromage il  formaggio el queso o  queijo der Käse de  kaas el formatge сыр
sir sir
peynir djathe"i bri^nza^ sireneto сирењето

το μήλο the  apple la pomme la mela la manzana a  maçã der Apfel de  appel la poma яблоко
jabuka jabuka
elma molla ma^rul
јаболкото
jabłko
το κυδώνι the  quince le coing la cotogna el  membrillo o  marmelo die  Quitte de  kwee
айва
dunja dunja
ayva
gutuia
дуњата

η φάλαινα the  whale la baleine la balena la balena a baleia der  Wal de  walvis la balena кит
kit kit
balina balena balena^
китот

το ψάρι 
ο ιχθύς
the  fish le poisson il pesce el pez o peixe der Fisch de  vis el peix рыба
riba riba
balιk peshku pes,tele ribata рибата

ο ήλιος the  sun le soleil il sole el sol o sol die Sonne de  zon el  sol солнце
sunce sunce
gu"nes, dielli soarele slqnceto сонцето

η σελήνη 
το φεγγάρι
the  moon la lune la luna la luna a lua  der Mond de  maan la lluna луна
mesec mjesec
ay he"na luna^ lunata месечината

το άστρο 
το  αστέρι
the  star l'étoile la stella la estrella a estrela der Stern de  ster l'estel звезда
zvezda zvijezda
yιldιz ylli steaua zvezdata ѕвездата gwiazda
ο μήνας the  month le mois il mese el mes o  mês der Monat de  maand el mes месяц
mesec mijesec
ay muaji luna^
месецот

το κεφάλι the  head la tête la testa la cabeza a cabeça der Kopf het  hoofd el  cap голова
glava glava

koka capul
главата głowa
η βδέλλα the leech la sangsue la sanguisuga la sanguijuela a sanguessuga der  Blutegel
de  bloedzuiger la sangonera пиявка
pijavica pijavica

ushonja lipitoarea

пијавицата

το άγαλμα the  statue la statue la statua la estatua a  estátua das  Standbild het  standbeeld l'estàtua статуя
kip

statuja statuia

кипот

το αγγούρι the  cucumber le concombre il  cetriolo el  pepino o  pepino die  Gurke de  komkommer el  cogombre огурец
krastavac krastavac
hιyar kastraveci castravetele
краставицата

ο άγγελος the  angel l'ange l' angelo el àngel o anjo der Engel de  engel l'àngel ангел
anđeo andjeo
melek engje"lli i^ngerul
ангелот
η αγελάδα the  cow la vache la vaca la vaca a vaca die Kuh de  koe la vaca корова
krava krava
inek lopa vaca^
кравата
krowa
ο άγιος the  saint le saint il santo el santo o são  der Sankt de  Sint el sant святой
sveti

shenjtori sfi^ntul
светиот

η αγκινάρα the  artichoke l'artichaut il  carciofo la alcachofa a alcachôfra die Artischocke de  artisjok la carxofa артишок
artičoka artic^oka
enginar angjinarja anghinara^
артичокот

η άγκυρα the  anchor l'ancre l'ancora el  ancla
a  âncora der Anker het  anker l'àncora якорь
sidro sidro
gemi demiri spiranca ancora^ kotvata котвата
kotwica
ο αγκώνας the  elbow le coude il  gomito el  codo o  cotovélo der  Ellbogen de  elleboog el colze локоть lakat lakat
dirsek be"rryli cotul lakqtqt лакотот

ο αγριόχοιρος 
το αγριογούρουνο
the  wildboar le sanglier il  cinghiale el jabalí
das  Wildschwein
het   wilde  zwijn el senglar кабан,
дикая  свиньяthiu mistret,ul


ο αδελφός the  brother le frère il  fratello el hermano o irmão der Bruder de  broeder el germà брат
brat brat

ve"llai fratele
братот

ο αέρας the  air l'air l'aria el aire o  ar die Luft de  lucht l'aire воздух
vazduh zrak
hava ajri aerul vqzduh воздухот

το αεροδρόμιο 
ο  αερολιμήν
the  airport l'aéroport l ' aeroporto el aeropuerto o aeroporto der Flughafen de  luchthaven l'aeroport аэропорт
aerodrom aerodrom
hava limanι aeroporti aeroportul
аеродромот

το αηδόνι the  nightingale le rossignol l'usignolo el ruiseñor o roussinol, 
o rouxinol
die Nachtigall de  nachtegaal el  rossinyol соловей
slavuj slavuj
bu"lbu"l bilbili privighetoarea
славејот

ο αιγόκερως the capricorn le capricorne il  capricorno el  capricornio o  capricórnio der  Steinbock de  steenbok el  capricorn козерог
kozorog kozorog


capricornul
јарецот

το αιδοίο the  cunt le con il conno el coñο
die Fotze
de  kut
пизда
pička pic^ka
пичката

το αίμα the  blood le sang il sangue la sangre o sangue das Blut het  bloed el sang кровь krv krv
kan gjaku si^ngele
крвта
krew
ο αιώνας the  century le siècle il  secolo el siglo o  século das Jahrhundert de  eeuw el segle век vek

shekulli secolul
векот

το αγκάθι the  thorn l'épine la spina la espina a  espinha der Dorn de  doorn l'espina колючка,
шип
trn trn
diken
spinul
трнот

ο σκαντζόχοιρος the  hedgehog le hérisson il  riccio el erizo o ouriço der  Igel de  egel l'eriçó ёж
jež jez^
kirpi iriqi ariciul
ежот

το αμόνι the  anvil l'enclume l'incudine el  yunque a  bigorna der  Amboss het  aanbeeld l'enclusa наковальня nakovanj nakovanj
o"rs
nicovala^
наковалната
kowadło
η ακτίνα the  ray le rayon il raggio el rayo o  raio der  Strahl de  straal el  raig луч
zrak zraka

rrezja raz^a


η αλεπού the  fox le renard la volpe la zorra a  rapôsa der Fuchs de  vos la guineu лиса,
лисица
lisica lisica
tilki dhelpra vulpea
лисицата

το αλεξικέραυνο the lightning rod le paratonnerre il  parafulmine el pararrayo o para-raios der Blitzableiter de  bliksemafleider el  parallamps громоотвод
gromobran gromobran

rrufeprite"si paratra^znetul
громобранот

το αλεξίπτωτο the  parachute le parachute il paracadute el paracaídas o paraquedas der Fallschirm de  parachute el paracaigudes парашют
padobran padobran
paras,u"t parashuta paras,uta^

падобранот

το αλέτρι 
το  άροτρο
the plough la charrue l'aratro el arado a charrua der Pflug de  ploeg l'arada плуг
plug

plugu plugul
плугот

το αλεύρι the  flour la  farine la farina la harina a farinha das Mehl het  meel la farina мука
brašno bras^no
un mielli fa^ina^
брашното

η αλισίβα the  lye la  lessive la liscivia la lejía a lixívia die  Lauge het   loog la lleixiu щёлок
cedj


les,iaη αλυσίδα the  chain la  chaîne la catena la cadena a cadeia die Kette de  ketting la cadena цепь lanac lanac
zincir vargoi lant,ul
синџирот

η άμμος the  sand le  sable la sabbia la arena a areia der Sand het  zand la sorra песок
pesak pijesak
kum rera nisipul
песокот

το αμπάρι the  hold la  cale la stiva la bodega o  porão der  Laderaum

la bodega трюм


ambar
hambarul, cala^

амбарот

το αμπέλι the  vineyard le  vignoble la vigna la viña a  vinha der Weinberg de  wijngaard  el  vinyar виноградник
vinograd vinograd


via

лозјето

η άμπελος the  vine la  vigne la vite la vid a  videira die  Weinrebe de  wijnstok la vinya виноградная  лоза loza loza


vit,a^

лозата

το αμύγδαλο the  almond l'amande la mandorla la almendra a amêndoa die  Mandel de  amandel la ametlla миндаль badem badem
badem
migdala^ bademqt бадемот

ο αναβολέας the  stirrup l'étrier la staffa el estribo o estribo der  Steigbügel de  stijgbeugel l'estrep стремя
stremen stremen
u"zengi
scara^
узенгијата
strzemie,
ο ανανάς the  pineapple l'ananas l'ananas la piña o  ananás die  Ananas de  ananas l'ananàs ананас
ananas ananas


ananasul

ананасот

ο αναπτήρας the  lighter le briquet l'accendino el mechero o isqueiro das Feuerzeug de  aansteker l'encenedor зажигалка
upaljač upaljac^

c,akmaku bricheta^
запалката

το ανεμολόγιο the  wind  rose la rose des vents la rosa dei venti la rosa  de los  vientos a rosa-dos-ventos die  Windrose de  windroos la rosa dels vents
roza  va^nturilor

розата  на  ветровите

το άνθος the  flower la fleur il fiore la flor  a  flor die Blume de  bloem la flor цветок
cvet cvijet
c,ic,ek lulja floarea cveteto цвеќето
kwiat
η αντζούγια the  anchovy l'anchois l'acciuga la anchoa, la anchova
a  anchova die  Anchovis de  ansjovis l'anxova анчоус
inc'un


ans,oa

сарделата

ο άξονας the  axis l'axe l'asse el eje o eixo die Achse de  as el eix ось osovina osovina


osia
оската
os'
η απεργία the  strike la grève lo  sciopero la huelga a  greve der  Streik de  staking la vaga забастовка
štrajk s^trajk


greva^
штрајкот
strajk
η αποβάθρα (του σταθμού) the  platform le quai il  marciapiede el  andén o  cais der  Bahnsteig de  werf l'andana платформа,
перрон
peron peron


peronul
перонот

η αράχνη the  spider l'araignée il ragno la araña a aranha die  Spinne de  spin l'aranya паук
pauk pauk
o"ru"mcek
pa^ianjenul
пајакот
paja,k
ο αργαλειός the  loom le métier à tisser il  telaio el  telar o  tear der  Webstuhl het  weefgetouw el  teler ткацкий  станок
razboj razboj


ra^zboiul
разбојот

ο άργυρος 
το  ασήμι
the  silver l'argent l'argento la plata a  prata das Silber het  zilver l'argent серебро
srebro srebro
gu"mu"s,
argintul
среброто
η ρέγγα the  herring le hareng l'aringa el  arenque o arenque der  Hering de  haring l'areng сельдь


ringa balιg^ι
heringul
харингата

η αρκούδα 
η άρκτος
the  bear l'ours l'orso el oso o  urso der Bär de  beer l'ós медведь medved medvjed
ayι
ursul
мечката
niedz'wiedz'
το σπαράγγι the  asparagus l'asperge l'asparago el espárrago o  espargo der  Spargel de  asperge l'espàrrec спаржа špargla
kus,konmaz
sparanghelul
аспарагусот

ο αστακός the  lobster le homard il gambero el  bogavante o  lavagante der Hummer de  kreeft el llamantol, 
el llobregant
омар
jastog jastog
istakoz
stacojul
јастогот

ο αστράγαλος the  ankle la cheville la caviglia el  tobillo o  tornozelo 
o  artelho
der  Knöchel de  enkel el  turmell лодыжка                  glez^anj


glezna^

зглобот

η αστραπή the  lightning l'éclair il lampo el  relámpago o  relâmpago 
a   iluminação
der  Blitz de  bliksem el llampec молния
munja munja


fulgerul mqlni^yata молњата

ο αφρός the  foam l'écume la schiuma la  espuma a  escuma der  Schaum het  schuim l'escuma пена
pena pjena
ko"pu"k shkuma spuma^
пената

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO CASTELLANO PORTUGUES DEUTSCH NEDERLANDS CATALA RUSSKII SRPSKI


HRVATSKI

TU"RKC,E SHQIP ROMA^NES,TE BqLGARSKI
јазикот  на поранешната Југословенска Република   Македонија

POLSKI
ο αχινός the  sea urchin le hérisson de mer il  riccio di mare el  erizo  de  mar o ouriço-do-mar der Seeigel
de  zeee"gel l'eriçó de  mar морской  ёж
ariciul  de  mare

морскиот  еж

το άχυρο the  straw la paille la paglia la  paja a  palha das  Stroh het  stro la palla солома
paia
сламата
słoma
το βάθος the  depth la profondeur la profondità la profundidad a  profundidade die  Tiefe de  diepte la profunditat глубина
dubina


adi^ncimea
длабочината

ο βακαλάος the  cod la morue il baccalà el  bacalao o  bacalhau der Stockfisch de  kabeljauw el baccallà треска


aldatmak
codul

бакаларот

το βάλσαμο the  balm le baume il  balsamo el bálsamo o  bálsamo der  Balsam de  balsem el bàlsam бальзам melem


balsamul

балсамот

ο βασιλιάς the  king le roi il  re el  rey o  rei der König de  koning el  rei король
kralj
kιral
regele
кралот

η βασίλισσα the  queen la reine la reggina la reina a  rainha die Königin de  koningin la reina королева
kraljica
kιralic,e
regina^
кралицата

ο βάτραχος the  frog la grenouille la rana la  rana a   rã der Frosch de kikker la granota лягушка
žaba
kurbag^a
broasca^
жабата

η βελόνα the  needle l'aiguille l'ago la aguja a agulha die Nadel de naald l'agulla игла
иголка
igla


acul
иглата

το βελούδο the  velvet le velours il  velluto el  terciopelo o  veludo der  Samt het  fluweel el  vellut
бархат


kadife
catifeaua

кадифето

ο βήχας the  cough la toux la tosse la  tos a  tosse der  Husten de  hoest la tos кашель kašalj


tusea
     

кашлицата
kaszel
ο βιασμός the  rape le viol il  violentamento la violación a  violação die  Vergewaltigung de  verkrachting la violació
изнасилование
silovanje


violul
силувањето

το βιβλίο the  book le livre il  libro el  libro o  livro das Buch het  boek el  llibre книга knjiga


cartea
книгата

το βλέφαρο the  eyelid la paupière la palpebra el  parpado a  pálpebra das  Lid het  ooglid la parpella веко
pleoapa^

очниот   капак
powieka
ο βουβώνας the  groin l'aine l'inguine la ingle a virilha die Leistengegend de  lies el engonal пах
prepone
kasιk
stinghia

препонот

το βόδι the  ox le boeuf il  bue el  buey o boi der Ochse het  rund el bou вол
vo
o"ku"z
boul
волот

το βούτυρο the  butter le beurre il  burro la mantequilla a manteiga die Butter de  boter la mantega масло puter


untul masloto путерот

η βροχή the  rain la pluie la pioggia la lluvia a chuva der Regen de  regen la pluja дождь
kis^a


ploaia
дождот
deszcz
η βροντή the  thunder le tonnerre il tuono el  trueno o trovão der Donner de  donder el tro гром
grom


tunetul
грмеж

ο βρόχος the  loop la boucle
el  bucle
die  Schleife

петля
petlja


nodul


η βρώμη the  oats l'avoine la avena la  avena a aveia der Hafer de  haver la civada овёс


yulaf
ova^zul ovesqt овесот

ο βυθός 
ο πάτος
the  bottom le fond il  fondo el  fondo o  fundo der  Grund de  bodem el  fons дно dno
dib
fundul
дното

η γάτα the  cat la chatte la gatta la gata a  gata die  Katze de  kat la gata кошка mac^ka
kedi
pisica^
мачката

το γάντι the  glove le gant il  guanto el  guante a luva der Handschuh de  handschoen el  guant перчатка
rukavica


ma^nus,a^
ракавицата

το γαρύφαλλο the  carnation l'oeillet il garofano el clavel o cravo die Nelke de  anjer el  clavell гвоздика
karanfil
karanfil
garoafa^
каранфилот

το γιλέκο the  waistcoat le  gilet il gilè, 
il  panciotto
el  chaleco
die  Weste het  vest
жилет


yelek
vesta^

елекот

το γεύμα the  meal le  repas il  pasto el  almuerzo a  refeição das Mahl
het  meel l'àpat еда
obrok


masa^

оброкот

το γιασεμί the  jasmine le jasmin il gelsomino el  jazmín o jasmim der  Jasmin de  jasmijn el  llessamí жасмин


yasemin
iasomia
јасминот

ο γλάρος the  sea-gull la mouette il  gabbiano, il laro
la  gaviota a  gaivota der  Möwe de  zeemeeuw la gavina de mar
galeb
martι
pesca^rus,ul
галебот

το γόνατο the  knee le genou il ginocchio la   rodilla o joelho das  Knie de  knie el genoll колено
koleno
diz
genunchiul
коленото

η γροθιά the  fist le poing il  pugno el  puño o punho die  Faust de  vuist el puny кулак
pesnica
yumruk
pumnul
тупаницата

η γύρη the  pollen le pollen il  polline el  polen o  pólen der  Pollen het  stuifmeel el  poŀlen цветочная  пыльца
polenul
поленот

το δείγμα the  sample l'échantillon il campione la muestra a amostra das Muster
het  monster
la mostra образец
uzorak


mostra^

мострата, примерокот

το δένδρο the   tree l'arbre l'albero el árbol a  árvore der  Baum de  boom l'arbre
drvo


copacul dqrvo дрвото
drzewo
η δημοπρασία the  auction la vente aux enchères l'asta la subasta a leilão die  Versteigerung,
die  Auktion
de  veiling
la subhasta аукцион
licitat,ia

лицитацијата

το διβάρι the fishpond
le vivier il vivaio el vivero o  viveiro der Fischteich
de  vijver
el viver


рибникот

το  δίκτυο the  network le réseau la rete la red a  rede das  Netz het  netwerk la xarxa сеть
mrez^a


ret,eaua
мрежата

η δρόσος the  dew la rosée la rugiada el rocío o orvalho der  Tau de  dauw la rosada роса rosa
c,ig^
roua^
дабот

η δρύς the  oak le chêne la rovere el  roble o carvalho die  Eiche de  eik el roure дуб
hrast
mes,e
stejarul
дабот

η εβδομάδα the  week la semaine la settimana la semana a semana die Woche de  week la setmana неделя
nedelja
hafta java sa^pta^mina^
неделата

ο έβενος the  ebony l'ébène l'ebano el  ébano o  ébano das  Ebenholz het  ebbenhout el banús
abonos
abanoz
abanosul
абоносот

το χέλι the  eel l'anguille l'anguilla la anguila a enguia der Aal de  aal l'anguila угорь jegulja
yιlan balιg^ι ngjala t,iparul
јагулата
we,gorz
η ειρήνη the  peace la paix la pace la paz a paz der  Frieden de  vrede la pau мир
mir

paqi pacea
мирот

η εμποροπανήγυρη the  fair la foire la fiera la feria a feira der Jahrmarkt de jaarmarkt la fira ярмарка
sajam
panayιr
ba^lciul

саемот

η εκκλησία the  church l'église la chiesa la iglesia a igreja die Kirche de  kerk l'església церковь crkva
kilise kisha biserica^
црквата
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO CASTELLANO PORTUGUES DEUTSCH NEDERLANDS CATALA RUSSKII SRPSKI


HRVATSKI

TU"RKC,E SHQIP ROMA^NES,TE BqLGARSKI
јазикот  на поранешната Југословенска Република   Македонија

POLSKI
το εκκρεμές the  pendulum le pendule il pendolo el  péndulo o  pêndulo das Pendel de  pendule el  pèndol маятник
pendulul
нишалото

το λάδι the  oil l'huile l'olio el  aceite o azeite das  Öl de  olie l'oli масло
ulje
yag^
uleiul


το έλατο the  fir le sapin l ' abete el abeto o  abeto die Tanne de  denneboom l'avet ель
jela
ko"knar
bradul
елката

το ελάφι the  deer le cerf il cervo el ciervo o  veado der Hirsch het  hert el cérvol олень jelen
geyik
cerbul
еленот

η ελευθερία the  freedom la liberté la libertà la libertad a liberdade die Freiheit de  vrijheid la llibertat свобода
sloboda


libertatea
слободата

ο ελέφαντας 
ο ελέφας
the   elephant l'éléphant l ' elefante el  elefante o  elefante der  Elefant de  olifant l'elefant слон
slon
fil
elefantul
слонот

το ελεφαντοστούν the  ivory l'ivoire l'avorio el marfil o marfim das  Elfenbein het  ivoor el  vori слоновая  кость

fildis,i
fildes,ul
слоновата коска

το έλκηθρο the  sledge le traîneau la slitta el trineo o treno' der Schlitten de  slee el  trineu
sanke


sanie
санката

το έντερο the  intestine l'intestin l'intestino el intestino o  intestino der  Darm de  darm l'intestí кишечник
crevo
barsak
intestinul
цревото

το έντομο the  insect l'insect l'insetto el  insecto o  insecto das  Insekt het  insekt l'insecte насекомое
insecta^

инсектот

το εργαλείο the  tool l'outil l'utensile la  herramienta a  ferramenta das  Werkzeug het  werktuig l'eina орудие
alat
alet
unealta^
алатот

το μαλλί, 
το έριο
the  wool la laine la lana la lana a  lã die  Wolle de  wol la llana шерсть
vuna
yu"n
li^na^
волната

το έρμα the  ballast le lest la zavorra el  lastre o  lastro der  Ballast de  ballast el llast балласт balast
safra
balastul
баластот

η ευλογιά the  smallpox la variole il vaiolo la viruela a  varíola die Pocken de  pokken la verola оспа
variola^


η έχιδνα, 
η οχιά
the  viper la vipère la vipera la vibora a  víbora die  Viper de adder l'escurçó гадюка
випера
vipera^

змијата  отровница

η ζάντα,           το σώτρο the  rim la jante il  cerchione la llanta o  aro die  Felge de  velg la llanda обод
naplatak


obada^
бандашот

η ζαφορά, 
ο κρόκος
the  saffron le safran il zafferano el azafrán o   açafrão
der Safran het  saffraan el  safrà шафран
s,ofranul
шафранот

το ζιγγίβερι the  ginger le gingembre il  zenzero el  jengibre o gengibre, 
a  gengibre
der Ingwer
de  gember el  gingebre имбирь
djumbir
zencefil
ghimbirul
ѓумбирот

ο ζυγός (δουλ.) the  yoke le joug il giogo el  yugo o  jugo das Joch het  juk el jou ярмо
jaram


jugul
јармот

το ηλιοτρόπιο the  sun-flower le tournesol il girasole el  girasol o  girassol die  Sonnenblume de  zonnebloem el  gira-sol подсолнух
suncokret
ay c,iceg^i
floarea soarelui
сонцогледот

η ημέρα the  day le jour il giorno el día a  dia der  Tag de  dag el  dia день dan
gu"n dita ziua
денот dzien'
το ηλιοστάσιο the  solstice le solstice il  solstizio el  solsticio o  solstício die Sonnenwende
de  zonnewende el solstici солнцестояние
solsticij


solstit,iul
перихилот

το καρφί, 
ο ήλος
the  nail le clou il  chiodo el  clavo o  prego der  Nagel de  nagel el  clau гвоздь
ekser


cuiul
клинецот

το συκώτι 
το ήπαρ, 
the  liver le foie il fegato el  hígado o  fígado die Leber de  lever el  fetge печень
jetra
karacig^er
ficatul
црниот  дроб,
џигерот

ο ήχος the  sound le son il suono el sonido o  som der Ton het  geluid el so звук
zvuk


tonul
звукот

το θειάφι 
το  θείον
the  sulphur le soufre lo zolfo el azufre o enxofre der Schwefel de  zwavel el sofre сера


ku"ku"rt squfuri pucioasa^
сулфурот

η θηλή the  nipple le mamelon il  capezzolo la mama o mamilo, o bico
die Brustwarze
de  tepel el mugró сосок
bradavica
memebas,ι
memelonul,
sfa^rcul


брадавицата

ο θόλος the  vault la voûte la volta la bóveda a abóboda das Gewölbe het  gewelf la volta свод
svod


bolta^
сводот

ο θόρυβος the  noise le bruit il  rumore el  ruido o  ruído das Geräusch het  geluid el  soroll шум
s^um


zgomotul
шумот

η  θύελλα the  tempest la tempête la tempesta
a  tempestade der  Sturm de  storm la tempestat


бурата

η  καταιγίδα the  storm l'orage il temporale
la  tempestad, la  tormenta

das  Gewitter


furtuna^

бурата

ο τόννος, 
ο θύννος
the  tunny le thon il tonno el atún o atum der Thunfisch de  tonijn la tonyina тунец
tonul

туната

το γεράκι 
ο ιέραξ
the  hawk le faucon il  falco el  halcón o  falcão der  Falke de  havik el  falcó ястреб
сокол
jastreb
dog^an
s,oimul


η ιλαρά the  measles la rougeole il  morbillo el  sarampión o  sarampo die Masern
de  mazelen
корь
pojarul

морбилите,
ситната  сипаница

ο ίκτερος the jaundice la jaunisse l'ittero la ictericia a  icterícia die  Gelbsucht,
der  Ikterus
de geelzucht
желтуха
z^utica


icterul
жолтицата

ο ιμάντας, 
το λουρί
the  belt la courroie la cinghia la correa
der  Riemen de  riem la corretja ремень
curea
ременот

η ίντσα the  inch le pouce il pollice la pulgada a  polegada der  Zoll de  inch la polzada дюйм
t,olul

инчот

ο ιππέας the  horseman le cavalier il  cavaliere el  jinete, 
el  caballero
o  cavaleiro der  Reiter de  ruiter el  cavaller всадник
jahac^


ca^la^ret,ul
јавачот

ο ιππότης the   knight le chevalier il  cavaliere el  caballero o  cavaleiro der  Ritter de  ridder el  cavaller рыцарь
vitez
s,o"valye
cavalerul
витезот

ο ιστός the  tissue le tissu il tessuto el tejido o tecido das  Gewebe het  weefsel el teixit ткань
tkivo


t,esutul
ткивото
η ιτιά η κλαίουσα the  willow-tree le saule pleureur il salice piangente el sauce  llorón o  chorão 
o  salgueiro-chorão
die  Trauerweide de treurwilg
ива  плакучая
salcia

жалната   врба

η κάβα, 
το κελλάρι
the  cellar la cave la cantina la bodega a  adega der Keller de  kelder el celler погреб podrum


pivnit,a

визбата

ο καθρέφτης the  mirror le miroir lo  specchio el  espejo o  espelho der Spiegel de  spiegel el  mirall зеркало
ogledalo


oglinda
огледалото

το καλαμάρι the  squid le calmar il calamaro el  calamar
der  Kopffüsser,
der  Tintenfisch
de  inktvis el  calamars кальмар
lignja


caracatit,a

лигњата

το καλαπόδι the  boot-tree l'embauchoir il calzatoio la  horma
der  Leisten de  leest
сапожная  колодка
s,anul

калапот

το καλώδιο the  cable le câble il  cavo el  cable o  cabo das  Kabel de  kabel el  cable кабель kabl


cablul
кабелот

η καμηλοπάρδαλη the  giraffe la girafe la giraffa la jirafa a  girafa die  Giraffe de  giraffe la girafa жираф
z^irafa
zu"rafe
girafa

жирафата

η καμφορά the  camphor le camphre la canfora el alcanfor a  cânfora der Kampfer de  kamfer la càmfora камфора kamfor


camforul
камфорот

η κάνναβη the  hemp le chanvre la canapa el  cáñamo o  cânhamo der  Hanf de  hennep el  cànem каннабис
konoplja
kenevir
ca^nepa^η κάππαρη the  caper le câprier il cappero el  alcaparrón a  cabriola die  Kaper de  kapper
gebre
caperul

камбозот

η καραβίδα the  crayfish la langouste l'aragosta la langosta a  lagosta die Languste de  rivierkreeft la llagosta


речниот   рак

η καρδιά the  heart le coeur il  cuore el  corazón o coração das  Herz het  hart el  cor сердце
srce

zemra inima^ sqrceto срцето
ο καρκίνος, 
το καβούρι
the  crab le crabe il  granchio el cangrejo o caranguejo der  Krebs de  krab
краб
rak
pag^urya
racul
ракот

ο καρχαρίας the  shark le requin il pescecane el  tiburón o  tubarão der Hai
de  haai el  tauró
акула
ajkula
ko"pek balιg^ι
rechinul
ајкулата

ο κασσίτερος the  tin l'étain il  stagno el  estaño o estanho das  Zinn het  tin l'estany олово
kalaj
kalay kallaji cositorul kalai^qt калајот

το κάστανο the  chestnut la châtaigne la castagna la castaña a  castanha die  Kastanie de  kastanje la castanya каштан kesten
kestane ge"shtenja castana^ kestenqt костенот

το κατώφλι, 
ο ουδός
the  threshold le seuil la soglia el umbral o  limiar die Schwelle de  drempel el llindar порог
prag


pragul
прагот

το κεραμίδι the  tile la tuile la tegola la teja a  telha der Ziegel de  dakpan la teula черепица


kiremit
ca^ra^mida^
ќерамидата

το κέρατο the  horn la corne il  corno el  cuerno o  chifre das  Horn de  horen la banya рог
rog


cornul
рогот

το κεράσι the  cherry la cerise la ciliegia la cereza a  cereja die  Kirsche de  kers la cirera вишня tres^nja
kiraz
cireas,a^

црешата

ο κεραυνός the  thunder la foudre il  fulmine el  rayo
der  Blitz de  bliksem el  llamp гром
grom


fulgerul
ровјата,  громот
grom
η κηρήθρα the  honeycomb le rayon il favo el  panal o  favo die  Wabe het  honingraat la bresca соты
sac^e


fagurele

сакето, пчелин  восок

ο κηρός the  wax la cire la cera la cera a  cera der Wachs de  was la cera воск
vosak


ceara^
восокот

ο κληρονόμος the  heir l'héritier l'erede el heredero o  herdeiro der  Erbe de  erfgenaam el  hereu наследник
naslednik


mos,tenitorul
наследникот

η κόγχη the  niche la niche la nicchia el nicho o  nicho die Nische de  nis el  nínxol ниша
nis^a


nis,a^

нишата

η κοιλιά the  belly le ventre il  ventre el  vientre o  ventre der  Bauch de  buik el  ventre живот


стомакот
brzuch
το κόκκαλο, 
το οστούν
the  bone l'os l'osso el  hueso o  osso der Knochen het  bot l'os кость kost


osul
коската

ο κολεός the  sheath la gaine la guaina la vaina a  bainha die Scheide de  schede la beina


футролата

ο κολιός, 
το σκουμπρί
the  mackerel le maquereau il  scombro el  escombro, 
la  caballa
a  cavala, 
o  escombro
die Makrele
de  makreel

skus^a
uskumru
macroul


ο κόμβος the  node le noeud il  nodo el  nudo o  nó der  Knoten de  knoop el nus узел
c^vor


nodul
јазолот
we,zeł
η σκόνη, 
η κόνις
the  dust la poussière la polvere el  polvo o  pó der  Staub de  stof la pols пыль
pras^ina


praful
правот

το κουνέλι the  rabbit le lapin il coniglio el conejo o  coelho das  Kaninchen het  konijn el conill кролик
kunic'


iepurele  de  casa^

зајчето

ο κοριός the  bug la punaise la cimice la chinche
die  Wanze de  wandluis la  xinxa
клопplos,nit,a^

стеницата

ο κορυδαλλός the  skylark l'alouette la  lodola la alondra a  cotovia 
a  calhandra
die Lerche
de  leeuwerik
жаборонок
cioca^rlia

чучулигата

το κόσκινο the  sieve le crible il  crivello la criba o  crivo das  Sieb de  zeef el  garbell сито
sito


sita^
ситото

το κόσμημα the  jewel le joyau il gioiello la joya a  jóia der Schmuck
het   sieraad el  joiell
nakit


bijuteria

накитот

ο κόσμος the  world le monde il  mondo el  mundo o  mundo die  Welt de  wereld el  món мир
svet
du"nya
lumea
светот
s'wiat
το κουτάλι the  spoon la cuiller
la cuillère
il  cucchiaio la cuchara a  colher der  Löffel de  lepel la cullera ложка
kas^ika

luga lingura^

лажицата

το σαλιγκάρι the  snail l'escargot la chiocciola el caracol o caracol die  Schnecke de  slak el  cargol улитка
puz^
salyangoz
melcul
ohlyuvqt полжавот

το κράμα the  alloy l'alliage la lega la aleación a  liga die  Legierung de  legering l ' aliatge
сплав legura


aliajul

легурата

το κρεμμύδι the  onion l'oignon la cipolla la cebolla a  cebola die  Zwiebel de  ui la ceba луковица
luk
sog^an
ceapa^ lukqt кромидот

το κριθάρι the  barley l'orge l'orzo la cebada a  cevada die  Gerste de  gerst l'ordi ячмень jec^am
arpa elbi orzul

јачменот

ο κρίκος the  link le maillon l'anello, la  maglia
el eslabón
das  Glied de  schakel l 'anella

veriga^

алката

ο κρόταφος the  temple la tempe la tempia la sien
die  Schläfe
la templa
ta^mpla^

слепоочницата

το χτένι, 
η τσατσάρα
the  comb le peigne il pettine el peine o  pente der Kamm de  kam la pinta гребень c^es^alj


pieptenele grebenqt чешелот

ο κύκνος the  swan le cygne il  cigno el  cisne o  cisne der  Schwan de  zwaan el cigne лебедь
labud
kug^u mjellmja leba^da^
лебедот

το κύμινο the  cumin le cumin il  cumino el comino o cominho der Kreuzkümmel
de  komijn el comí


c,emen qimnoni chimionul

кимот

η κυψέλη the  beehive la ruche l'alveare la colmena a  colmeia der Bienenkorb de  bijenkorf el rusc
kos^nica
кошницата

το κουπί the  oar la rame il  remo el  remo o  remo das  Ruder
el  rem
veslo
ku"rek
va^sla^

веслото
wiosło
ο λαγός the  hare le lièvre la lepre la  liebre a  lebre der  Hase de  haas el llebre заяц
zec
tavs,an lepuri iepurele
зајакот

ο λάκκος the  pit la fosse la fossa el  foso a  cova die  Grube de  kuil la  fossa
яма
jama


groapa^

јамата

το λαγούτο the  lute le luth il  liuto el  laúd o  alaúde die Laute
de  luit el  llaüt
лютня
leut


la^uta^

лирата

ο λαός the  people le peuple il popolo el pueblo o povo das  Volk het  volk el poble народ
narod

populli poporul
народот
το λατομείο the  quarry la carrière la cava la cantera a  pedreira, 
a  canteira
der  Steinbruch de  steengroeve la pedrera каменоломная
kamenolom


cariera^

каменоломот

το λέπι the  scale l'écaille la scaglia la escama a  escama die  Schuppe de  schub 
de  schubbe
l'escama чешуйка
krljus^t


ma^treat,a^


ο λευκόχρυσος the  platinum le platine il  platino el  platino a  platina das  Platin het  platinum el  platí платина
platina


platina^

платината

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO CASTELLANO PORTUGUES DEUTSCH NEDERLANDS CATALA RUSSKII SRPSKI


HRVATSKI

TU"RKC,E SHQIP ROMA^NES,TE BqLGARSKI
јазикот  на поранешната Југословенска Република   Македонија

POLSKI
η λεύκα the  poplar le peuplier il pioppo el alamo o  choupo die  Pappel de  populier el poll тополь
topola


plopul

тополата

το λίκνο, 
η κοιτίδα
the  cradle le berceau la culla la  cuna o  berço die  Wiege de  wieg el bressol колыбель kolevka


leaga^nul
колепката

η λίμνη the  lake le lac il  lago el  lago o  lago der  See het  meer el  llac озеро
jezero


lacul ezeroto езерото
ο λυγμός the  sob le sanglot il singhiozzo el sollozo
das  Schluchzen
el sanglot всхлип
jecaj


suspinul

липањето

ο λύκος the  wolf le loup il lupo el  lobo o lobo der Wolf de  wolf el  llop
vuk

ujku lupul
волкот

η λωρίδα κυκλοφορίας the  lane la voie la corsia el carril

de  rijstrook


traka


banda^ de circulat,ie

сообраќајната лента

ο μαγνήτης the  magnet l'aimant il magnete el  imán o  íman der  Magnet de  magneet el imant магнит
magnet


magnetul

магнетот

το μάγουλο the  cheek la joue la guancia la mejilla
die  Wange de  wang la galta щека obraz


obrazul

образот

το μανιτάρι the  mushroom le champignon il  fungo el  hongo o cogumelo der  Pilz de  paddestoel
гриб
pec^urka


ciuperca^

печурката

η μαργαρίτα the  daisy la marguerite la margherita la margarita a  bonina, 
a  margarida-dos-prados
die Margeritte
het  madeliefje
маргаритка krasuljak


margareta^

маргаритата

το μάρμαρο the  marble le marbre il  marmo el mármol o  mármore der  Marmor het  marmer el  marbre мрамор


mermer
marmura^

мермерот

η μασχάλη the  armpit l'aisselle l'ascella el  sobaco a  axila die Achselhöhle de  oksel l'aixella подмышка pazuho


subsuoara^

мишката

το μαχαίρι the  knife le couteau il  coltello el  cuchillo a  faca das  Messer het  mes  el  ganivet нож
noz^


cut,itul
ножот

το μέγαρο the  palace le palais il palazzo el palacio o paço der Palast het  paleis el palau дворец
palata


palatul
палатата

το μελάνι the  ink l'encre l'inchiostro la tinta a  tinta die  Tinte de  inkt la tinta чернила
mastilo


cerneala^ mastiloto мастилото

η μέλισσα the  bee l'abeille l'ape la abeja a abelha die  Biene de  bij l'abella пчела pc^ela

bleta albina^
pc^elata

το μέλι the  honey le miel il  miele la miel o mel der  Honig de  honing la mel мёд
med


mierea
медот

ο μόλυβδος the  lead le plomb il piombo el plomo o chumbo das Blei het  lood el  plom свинец
olovo
kurs,un
plumbul olovoto оловото
ołow
ο μοναχός the  monk le moine il monaco el monje o monge der  Mönch de  monnik el monjo монах
monah, 
kaludjerca^luga^rul
калуѓерот

η καλόγρια the  nun la religieuse la monaca la monja a  monja die  Nonne de  non la monja монахиня
kaludjerica

kallogreja ca^luga^rit,a^
калуѓерката

ο μυελός the  marrow la moelle il  midollo la médula a  medula das  Mark het  merg la meduŀla мозг  костей
srz^


ma^duva^

сржта

ο μύθος the  fable la fable la favola la fábula a  fábula die  Fabel de  fabel la faula
basna


fabula^

митот

ο μύλος the  mill le moulin il mulino el  molino o moinho die  Mühle de  molen el molí мельница
mlin


moara^
воденицата

ο μυλωνάς the  miller le meunier il  mugnaio el  molinero o  moleiro der  Müller de  molenaar el moliner мельник
mlinar


morar

воденичар

η μύγα the  fly la mouche la mosca la  mosca a  mosca die  Fliege de  vlieg la mosca муха
muva

miza musca^
мувата

το μυρμήγκι the  ant la fourmi la formica la hormiga a  formiga die Ameise de  mier la formiga муравей mrav


furnica^
мравата
mro'wka
ο μίτυλος, 
το μύδι
the  mussel la moule la cozza, 
il mitilo
el mejillón o mexilhão die Muschel
de  mossel el musclo мидия


midye
midiaτο νερό the  water l'eau l'acqua el agua a   água das  Wasser het  water l'aigua вода
voda
su
apa^ vodata водата

η νεράιδα the  fairy la fée la fata el  hada a  fada die  Fee de  fee la fada фея
za^na^


фејата, фатаморганата

το νεώριο, ο ταρσανάς the  dockyard l'arsenal l'arsenale la atarazana a  tercena die Werft
de  marinewerf la drassana


tersane


бродоградилиштето

η νηστεία the  fast le jeûne il  digiuno el  ayuno o  jejum das Fasten
de  vaste el dejuni пост
post


postul

пост..........

η νοικοκυρά the  housewife la ménagère la casalinga la ama  de casa
die Hausfrau
de  huisvrouw
домохозяйка
gospodina^

домаќинката

ο νονός the  godfather le parrain il  padrino el  padrino o  padrinho der  Pate de  peetoom
крёстный  отец
kum


nas,ul

кумот

το νυστέρι the  lancet le bistouri il  bisturi el  bisturí o  bisturi, 
a  lanceta
die Lanzette
de  lancet el  bisturí ланцет
lant,eta^

скалпелот

νωρίς early tôt di buonora temprano cedo früh vroeg aviat рано
rano


devreme

рано

το οδόστρωμα the  carriageway la chaussée la carreggiata la calzada
die Fahrbahn
de rijweg

partea  carosabila^

коловозот

το χταπόδι the  octopus le poulpe il  polpo el  pulpo o polvo der Krake, der Oktopus
de  octopus el  pop
hobotnica
ahtapot
octopodul
              
oktopodqt октоподот

ο όμηρος the  hostage l'otage l'ostaggio el  rehén o  refém die  Geisel de  gijzelaar l'ostatge заложник
talac


ostaticul

заложникот

η ομίχλη the  fog le brouillard la nebbia la niebla a  névoa 
o  nevoeiro 
a  neblina
der  Nebel de  mist 
de  nevel
la boira туман
magla


ceat,a^

маглата

ο αφαλός, 
ο ομφαλός
the  navel l'ombilic, 
le nombril
l'ombelico el  ombligo o umbigo der  Nabel de  navel el llombrígol
pupak


buricul
папокот

το όνειρο the  dream le rêve il sogno el sueñο o  sonho der  Traum de  droom el  somni сон
san


visul
сонот

το νύχι the  nail l'ongle la unghia la uña a  unha der  Nagel de  nagel l'ungla ноготь
nokat


unghia nokqtqt нокотот

ο οξύρρυγχος the  sturgeon l'esturgeon lo  storione el  esturión o esturjão der Stör
de  steur l'esturió осётр
jesetra


morunul
есетрата

η όρνιθα, 
η κότα
the  hen la poule la gallina la gallina a  galinha die Henne
het  hoen la gallina курица
kokos^


ga^ina^

кокошката

οσημέραι, ολοένα και πιό all the more de plus en plus sempre  più cada vez más cada vez mais
immer+Adj.Comp.
des  te  meer cada vegada mes
всё  больше
sve+Comp.
се  повеќе

το ούλο the  gum la gencive la gengiva la encía a  gengiva das  Zahnfleisch het  tandvlees la geniva
gingia

непцето

η ουρά the  tail la queue la coda la cola a  cauda der  Schwanz de  staart la cua хвост
rep


coada^
опашката

ο ουρανίσκος the  palate le palais il  palato el  paladar o  palato, 
o paladar
der  Gaumen het  verhemelte el  paladar нёбо
nepce


cerul  gurii

непцето

η όχθη the  bank la rive la sponda la orilla
die Ufer de  oever
берег
obala


malul
брегот
brzeg
ο παγετώνας the  glacier le glacier il  ghiacciaio el  glaciar o  glaciar der Gletscher
de  gletsjer la glacera
ghet,ar

глечерот

η παπαρούνα the  poppy le pavot il  papavero la amapola a papoila, 
a papoula
der Mohn de  klaproos la papallona, 
la  rosella
мак
mak


macul
булката

η πανώλης the  plague la peste la peste la peste a  peste die  Pest de  pest la pesta чума
kuga


ciuma^

чумата

ο παπαγάλος the  parrot le perroquet il  papagaio el  papagayo o  papagaio der  Papagei de  papegaai el  papagai попугай
papagaj


papagalul
папагалот

η παρεπιδημία, 
η  παραμονή
the  sojourn le séjour il soggiorno la estancia
der  Aufenthalt de verblijfplaats el  sojorn, 
l'  estada
пребывание
boravak


s,ederea

престојот

ο πατέρας the  father le père il  padre el  padre o  pai der  Vater de  vader el pare отец
otac
baba
tata^

таткото

ο πελαργός the  stork la cigogne la cicogna la cigüeña a  cegonha der Storch de  ooievaar la cigonya аист
roda
leylek
barza^
штркот
bocian
η πείνα the  hunger la faim la fame la hambre a  fome der  Hunger de  honger la fam голод
glad


foamea
гладот

το πιπέρι the  pepper le poivre il  pepe la pimienta a  pimenta der  Pfeffer de  peper el  pebre перец
biber
biber
piperul
биберот

η πέρδικα the  partridge la perdrix la pernice la perdiz a  perdiz das  Rebhuhn de  patrijs la perdriu куропатка
jarebica


pota^rnichia

еребицата

το περιβάλλον the  environment l'environnement l'ambiente el  medio  ambiente o  ambiente die  Umwelt
de omgeving el  medi ambient окружающая  среда
mediul

животната  средина

το περιστέρι the  dove le pigeon la colomba la paloma o  pombo die Taube
de  duif el colom голубь golub


porumbelul

галебот
gol/a,b
η πέστροφα the  trout la truite la trota la trucha a  truta die  Forelle de  forel la truita форель
pastrmka


pa^stra^vul
пастрмката

το πιρούνι the  fork la fourchette la forchetta el  tenedor o  garfo die Gabel
de  vork la  forquilla
вилка
viljus^ka

furkulica furculit,a^

виљушката

η πεταλούδα the  butterfly le papillon la farfalla la mariposa a  borboleta der Schmetterling
de  vlinder la  papallona
бабочка leptir


fluturele
пеперуга

ο πετεινός, 
ο κόκκορας
the  cock le coq il  gallo el  gallo o galo der  Hahn de  haan el gall петух petao


cocos,ul
петел

το πνεύμα the  spirit l'esprit lo  spirito el espíritu o espírito der Geist
de  geest l'esperit дух
duh


spiritul

духот
το ποδήλατο the  bicycle la bicyclette la bicicletta la bicicleta a  bicicleta das Fahrrad
de  fiets la bicicleta велосипед bicikl


bicicleta

велосипедот

η πολιορκία the  siege le siège l'assedio el  sitio o  cerco, 
o  assédio
die Belagerung
de  belegering el setge осада
opsada


asediul

опсадата

ο πόλεμος the  war la guerre la guerra la guerra a  guerra der Krieg de  oorlog la guerra война
rat


ra^zboiul
војната

το ποτήρι the  glass le verre il  bicchiere el vaso o copo das Glas
het  glas el got стакан
c^as^a


paharul

чашата

το ποτό the  drink le boisson la bevanda la bebida a  bebida das  Getränk de  drank la beguda напиток pic'e


ba^utura
пијалакот

το ποντίκι the  mouse le souris il  topo el  ratón o  rato die  Maus de  muis la rata мышь
mis^


s,oareceleτο πριόνι the  saw la scie la sega la serra a  serra die Säge
de  zaag la serra пила
testera


fera^stra^ul

пилата

η πρόνευση, 
το σκαμπανέβασμα
the  pitch le tangage il beccheggio el  cabeceo a  arfagem das Stampfen

la  becaina

η προσομοίωση the  simulation la simulation la simulazione la simulación a  simulação die Simulation
de  simulatie la simulació симуляция
simulareaτο πρόστιμο the  fine l'amende la multa el  castigo a  multa die Geldstrafe
de  boete la multa
kazna


amenda

паричната  казна

η πλώρη the  bow la proue la prora, 
la prua
la proa a  proa der Bug de  boog la proa
pramac


prora
клунот

η πρύμνη the la poupe la poppa la popa a  popa das Heck

la popa
pupa

крмата

η πυξίδα the  compass la boussole la bussola la brújula a  bússola der Kompass
het  kompas la brúixola компас kompas


busola

компасот

το ράμφος the  beak le bec il  becco el  pico o  bico der Schnabel de  snavel el  bec клювciocul
клунот

η ρίζα the  root la racine la radice la raíz a  raiz die Wurzel
de  wortel l'arrel
koren


ra^da^cina

коренот

η ρίγανη the  origan l'origan l'origano el  orégano o  orégão das Oregano
de  oregano l'orenga


ориганото

η ριπή the  burst la rafale la raffica la ráfaga a  rajada der Stoß
de  barst la  ràfega

rafala

рафалот

το ρουμπίνι the  ruby le rubis il  rubino el  rubí o  rubi der Rubin
de  robijn el  robí
rubin


rubinulτο σαπούνι the  soap le savon il  sapone el  jabón o  sabão die Seife
de  zeep el  sabó
sapun


sa^punul
сапунот

η σαύρα the  lizard le lézard la lucertola el  lagarto o  lagarto die Eidechse
de hagedis el  llangardaix

s,opa^rla^

гуштерот

το σεντόνι the  sheet le drap il lenzuolo la sábana o  lençol das Laken
het laken el   llençol

c^ars^av


cears,aful

чаршавот

ο σεισμός the  earthquake le tremblement de terre il terremoto el  terremoto o   terremoto das Erdbeben de  aardbeving el  terratrèmol
землетрясение zemljotres


cutremurul
земјотресот

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO CASTELLANO PORTUGUES DEUTSCH NEDERLANDS CATALA RUSSKII SRPSKI


HRVATSKI

TU"RKC,E SHQIP ROMA^NES,TE BqLGARSKI
јазикот  на поранешната Југословенска Република   Македонија

POLSKI
η σηπία, 
η σουπιά
the  cuttlefish la seiche la seppia la jibia, 
 la  sepia
a  siba der Tintenfisch, die Sepia
de  sepia la sípia


сепијата

το σιρόπι the  syrup le sirop il  sciroppo el  jarabe o  xarope der Sirup
de  siroop el  xarop

sirup


siropul

сирупот

ο σιρόκος the  sirocco le sirocco il scirocco el  siroco o  siroco 
o  xaroco
der Schirokko
de  sirocco
el  xaloc
sirocoulο σίτος the  wheat le blé il  grano el  trigo o  trigo der Weizen
het  graan el  blat

ps^enica


gri^ul
пченицата

το σκάκι, 
το ζατρίκιο
the  chess les échecs gli scacchi el  ajedrez o  xadrez das  Schachspiel het  schaakspel els escacs шахматы s^ah
s,atranc
s,ahul
шаџот

το σκιάχτρο the  scarecrow l'épouvantail il  spaventapasseri el  espantajo, 
el  espantapájaros
o  espantalho die Vogelscheuche
de vogelverschrikker l'espantall
stras^ilo


moma^ia, sperietoarea

страшилото

ο σκορπιός the  scorpion le scorpion il  scorpione el  escorpión o  escorpião 
o  lacrau
der Skorpion
de  schorpioen l'escorpí
s^korpija


scorpionul

скорпијата

ο σκίουρος the  squirrel l'écureuil lo scoiattolo la ardilla o  esquilo das Eichhörnchen
de  eekhoorn l'esquirol
veverica


veverit,a^

верверицата
wiewio'rka
το σκόρδο the  garlic l'ail l'aglio el ajo o alho der  Knoblauch de  knoflook l'all
beli luk

hudhra usturoiul
лукот

η σκουριά the  rust la rouille la ruggine la herrumbre a  ferrugem der  Rost de  roest el  rovell
rdja


rugina^
'рѓата

το σμαράγδι the  emerald l'émeraude lo  smeraldo la esmeralda a  esmeralda der Smaragd
de  smaragd la maragda изумруд smaragd


smaraldul

смарагдот

το σμήνος the   swarm l'essaim lo  sciame el  enjambre o  enxame der Schwarm
de  zwerm l'eixam
roj


roiul

ројот

η σμίλη the  chisel le ciseau il  cesello el  cincel o  cinzel der  Meissel de  beitel el cisell
dleto


dalta^
длетото

ο σολομός the  salmon le saumon il  salmone el  salmón o  salmão der  Lachs de  zalm el  salmó
losos


somonul
лососот

το σπανάκι the  spinach l'épinard lo  spinacio la espinaca o  espinafre der Spinat
de  spinazie l'espinac
spanac'
ιspanak
spanacul
спанаќот

η σπατάλη the  waste le gaspillage lo  spreco el  despilfarro o  desperdício die Verschwendung
het  afval

risipa^

трошењето

το σπιρούνι the  spur l'éperon lo  sperone la espuela a  espora der Sporn
de  spoor
l'esperó
pintenul

мамузата

το σπίρτο the  match l'allumette il  fiammifero la cerilla o  fósforo das Streichholz
de  lucifer el  llumí

s^ibica


chibritul
кибритот

η σταυροφορία the  crusade la croisade la crociata la cruzada a  cruzada der Kreuzzug
de  kruistocht la croada крестовой  походcruciada

крстоносната  војна

ο σταυρός the  cross la croix la croce la cruz a cruz das  Kreuz het  kruis la creu крест krst


crucea krqstqt крстот

ο στηθόδεσμος the  bra le soutien-gorge il  reggiseno el  sostén
der Büstenhalter
de  bustehouder el  sostenidor

sutienul

градникот

το στομάχι the   stomach l'estomac lo  stomaco el  estómago o  estômago der  Magen de  maag l'estómac
z^eludac


stomacul
желудникот
z.ol/a,dek
η στρουθοκάμηλος the  ostrich l'autruche lo  struzzo el avestruz o avestruz der Strauß
de  struisvogel l ' estruç

noj


strut,ul
нојот
strus'
το συρτάρι the  drawer le tiroir il  cassetto el  cajón
die Schublade
de  lade el  calaix
sertarul

фиоката

τα σφαγεία the  slaughterhouse l'abbatoir il macello el  matadero o  matadoiro der Schlachthof
het  slachthuis l'escorxador
klanica


abatorul

кланицата

το σφουγγάρι the  sponge l'éponge la spugna la esponja a  esponja der Schwamm
de  spons l'esponja
sundjer


buretele

сунѓерот

η σφραγίδα the  seal le sceau il sigillo el  sello o  sêlo das Siegel
het  zegel el segell
pec^at


sigiliul

печатот

ο ταύρος the  bull le taureau il toro el toro o  touro der Stier
de  stier el  toro бык bik


taurul
бикот

το παγώνι the  peacock le paon il  pavone el pavo real o  pavão der Pfau de  pauw el paó
paun
tavus
pa^unul
паунот

το τέμενος the  mosque la mosquée la moschea la mezquita
die Moschee
de  moskee la mesquita
dz^amija
cami
moschea

џамијата

το τηγάνι the  frying pan la poêle la padella la sartén
die Pfanne
de  bakpan
la paella
tiganj


tigaia

тавата

η τίγρη the  tiger le tigre la tigre el  tigre
der Tiger de tijger el  tigre
tigar
kaplan
tigrul
tigqrqt тигрот
tygrys
το τύμπανο the  drum le tambour il  tamburo el  tambor o  tambor die  Trommel de  trom el tambor
барабан bubanj
davul
toba^
барабанот
be,ben
ο ύπνος the  sleep le sommeil il sonno el  sueño
der Schlaf
de  slaap el  son
san


somnul
сонот

το φασόλι the  bean le haricot il fagiolo la judía o  feijão die  Bohne de  boon el  fesol фасоль pasulj


bobul
гравот

ο φελλός (ύλη)
the  cork le liège il  sughero el  corcho
der Kork, der Korken
de  kurk el  suro
dopul

плутата

η φέτα the  slice la tranche la  fetta la rebanada
die Scheibe
de  plak la llesca
kriska


felia

резенот

το φθινόπωρο the  autumn l'automne l'autunno el  otoño o  outono der Herbst
de  herfst la tardor осень jesen


toamna^
есента

ο φθόνος the  envy l'envie l'invidia la envidia a  inveja der Neid
de  naijver
l'enveja зависть zavist


invidia

зависта

η ψείρα the  louse le pou il  pidocchio el piojo o  piolho die  Laus de  luis el  poll
vas^


pa^duchea
вошката

η φούστα the  skirt la jupe la gonna la falda
der  Rock de  rok la  falda

suknja


haina^
сукњата

η φράουλα the  strawberry la fraise la fragola la fresa o  morango die  Erdbeere de  aardbei la  maduixera

jagoda


ca^ps,una^
јагодата

το φρέαρ, 
το πηγάδι
the  well le puits il pozzo el pozo o  poço der  Brunnen de  put el  pou
bunar


put,ul
бунарот

το φρούριο the  fortress la forteresse la fortezza la fortaleza a  fortaleza die  Festung de  vesting la fortalesa
tvrdjava


forta^reat,a^

тврдината

το φύλλο the leaf la feuille la foglia la hoja a  folha das  Blatt het  blad la fulla
list


foaia
лист
lis'c'
η φωλιά the  nest le nid il  nido el  nido o   ninho das Nest het  nest el  niu
gnezdo


cuibul

гнездото

το χαλάζι the  hail la grêle la grandine el  granizo o  granizo der  Hagel de  hagel la  calamarsa

grad


grindina^
градот

ο χαλκός the  copper le cuivre il  rame el   cobre o cobre das  Kupfer het  koper el  coure медь bakar
bakιr
arama^ medqt бакарот

το χαστούκι, 
το  ράπισμα
the  slap la gifle lo  schiaffo la bofetada
die  Ohrfeige de  klap la bufetada
s^amar


palma^
шлаканицата

ο χειρουργός the  surgeon le chirurgien il  chirurgo el  cirujano o  cirurgião der Chirurg
de  chirurg el  cirurgià
hirurg


chirurgul

хирургот

η χελώνα the  tortoise la tortue la tartaruga la tortuga
die  Schildkröte de  schildpad la tortuga
kornjac^a

breshka broasca- t,estoasa

желката

το χελιδόνι the  swallow l'hirondelle la rondine la golondrina a  andorinha die Schwalbe
de  zwaluw l ' oreneta

lasta


ra^ndunica

ластовицата

η χήνα the  goose l'oie la oca la oca o  ganso die  Gans de  gans l'oca
guska


gi^sca
гушката

η χιονοστιβάδα the  avalanche l'avalanche la valanga la avalancha a  avalancha die  Lawine de  lawine l ' allau

lavina


avalans,a

лавината

το χρέος the  debt la dette il  debito la deuda a  dívida die  Schuld de  schuld el deute долг dug


datoria
долгот
dl/ug
ο χρυσοχόος the  goldsmith l'orfèvre l'orefice, 
l' orafo 
 
el  orfebre o  ourives der  Goldschmied de  goudsmid l'orfebre
zlatar


giuvaergiul
златарот
zl/otnik
ο χυμός the  juice le jus il  succo el  jugo, el suco, 
el  zumo

der Saft
het   sap el  suc
sok


sucul

сокот

το χωνευτήρι the  crucible le creuset il crogiolo el crisol
der Schmelztiegel

el gresol
creuzetul

казанот  на  претопување

το χωνί the funnel l'entonnoir l'imbuto el embudo o  funil der  Trichter de  trechter l'embut
levak
huni hinka pi^lnia
инката
lejek
ο χρωστήρας the  paintbrush le pinceau il  pennello el  pincel o  pincel der  Pinsel het  penseel el  pinzell
c^etka


pensula^
четката

ο ψύλλος the  flea la puce la pulce la pulga a  pulga der  Floh de  vlo la puça
buva


puricele

болвата

η ψυχή the  soul l'âme l'anima el alma a  alma die Seele de  ziel l''anima
dus^a
can
sufletul
душата
ο ώμος the  shoulder l'épaule la spalla la espalda
die Schulter
de  schouder l'espatlla
rame
omuz
uma^rul
ramoto

το αλάτι the  salt le sel il  sale la sal o  sal das  Salz het  zout la sal
so


sarea solqt

το κλουβί the  cage la cage la gabbia la jaula a  gaiola der Käfig
de  kooi la  gàbia
клетка kavez
kafes
colivia


η γέφυρα the  bridge le pont il ponte el puente a  ponte
die  Brücke de  brug el pont мост most


podul
мостот

ο ουρανός the  sky le ciel il cielo el cielo o céu der Himmel de  hemel el cel небо
nebo


cerul
небото

η γή the  earth la terre la terra la tierra a  terra die Erde de  aarde la terra земля zemlja


pa^mi^ntul zemyata земјата
ziemia
η απαγόρευση 
κυκλοφορίας
the  curfew le couvre-feu il 
coprifuoco
el toque de queda o  toque de recolher die Ausgangssperre, die Abendglocke, die Sperrstunde, das Fahrverbot
de  avondklok
вечерний   звон policijski c^as
поличискиот  час

η δέσμη the  bundle le faisceau il fascio el haz o feixe das  Bündel de  bundel el feix
snop


ma^nunchiul

снопот

η πλατεία the  square la place la piazza la plaza a  praça der Platz
het  plein la plaça
trg


piat,a^
плоштадот

το βαγόνι the  car la voiture la carrozza el coche
der Wagen
de  wagon
вагон
kola


vagonul

вагонот

το βύσμα the  plug la fiche la spina la clavija
der  Stöpsel de  plug
вилка
s,teca^rul

приклучникот

η γαρίδα the  shrimp la crevette
la gamba o  camarão die Garnele
de  garnaal la  gamba
креветка
s^vrc'a
karides
creveteleο γύπας the le vautour l'avvoltoio el buitre o abutre der Geier

el  voltor
vulturulο δίσκος (φαγ.) the  tray le plateau il vassoio la bandeja
das Tablett
het  dienblad la  safata
поднос
tava^       


ο εγκέφαλος the  brain le cerveau il cervello el  cerebro o  cerebro das Gehirn de  hersenen el cervell мозг mozak


creierul
мозокот

τα ελαστικά (αυτοκιν.) the  tires les pneus le gomme los neumáticos os pneus die Reifen
de  banden els pneumàtics шины
gume


pneurile

гумите

η ένωση (χημ.) the  compound la combinaison il composto el compuesto a  combinação die Verbindung de verbinding el compost соединение
jedinjenje


combinat,ia

соединението

η αποστολή, 
το έργο
the  task la tâche il   compito la tarea a tarefa die  Aufgabe de  taak la  tasca
задача
zadatak


datoria
задачата

η ευλογία the  blessing la bénédiction la benedizione la bendición
der Segen
de  zegening la benedicció благословение
blagoslov


binecuva^ntarea

благословот

ο θρύλος the  legend la légende la leggenda la leyenda a lenda die Legende
de  legende la llegenda легенда
legenda


legenda^το κοίτασμα the field, 
the deposit
le gisement il giacimento el yacimiento o  jazigo die Lagerstätte

el jaciment
nalazis^te


za^ca^ma^nt

наоѓалиштето

η κούκλα the  doll la poupée la bambola la muñeca a  boneca die  Puppe de  pop la nina
кукла lutka


pa^pus,a^
куклата

η μελιτζάνα the  eggplant l'aubergine la melanzana la berenjena a  beringela die Aubergine
de  aubergine 
de  eierplant
l'albergínia баклажан patlidz^an
patlιcan pate"llxhani pa^tla^geaua

модриот  патлиџан

ο χάλυβας the  steel l'acier l'acciaio el  acero o  aço der Stahl
het  staal l'acer сталь
c^elik


ot,elul
челикот
stal
η ζάχαρη the  sugar le sucre lo  zucchero el  azúcar o  açúcar der  Zucker de  suiker el  sucre сахар
s^ec'er
s,eker sheqeri zaha^rul
шеќерот

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO CASTELLANO PORTUGUES DEUTSCH NEDERLANDS CATALA RUSSKII SRPSKI


HRVATSKI

TU"RKC,E SHQIP ROMA^NES,TE BqLGARSKI
јазикот  на поранешната Југословенска Република   Македонија

POLSKI
ο άμβυξ, 
ο  λαμπίκος, 
ο αποστακτήρας
the  still l'alambic l'alambicco el  alambique o  alambique der Distillierapparat

l'alambí
alambicul

ламбикот

το βαμβάκι the  cotton le coton il cotone el  algodón o  algodão die  Baumwolle het  katoen el  cotó хлопок
pamuk


bumbacul
памукот

το  μούρο the  mulberry la mûre la mora la mora a  amora die  Himbeere de  moerbei la móra
dud


duda^

капинката

το δαχτυλίδι the  ring la bague l'anello el  anillo o  anel der Ring
de  ring l'anell кольцо
prsten


inelul

прстенот

το έτος the  year l'an l'anno el  año o  ano das  Jahr het  jaar l'any год
godina


anul
годината

η στάχτη the  ash le cendre la cenere la ceniza a  cinza die   Asche de  as la cendra
pepeo


cenus,a^
пепелот
popio'l/
η τέχνη the  art l'art l'arte el  arte a  arte die  Kunst de  kunst l'art искусство umetnost


arta^
уметноста

το  φτερό, 
η πτέρυγα
the  wing l'aile l'ala el  ala a  asa der Flügel de  vleugel l'ala крыло
krilo


aripa^
крилото

το  ρύζι the  rice le riz il  riso el  arroz o  arroz der  Reis de  rijst l'arròs рис
pirinac^


orezul
оризот

ο υδράργυρος the  mercury le mercure il  mercurio el mercurio, 
el  azogue
o  azougue der  Quecksilber het  kwik el  mercuri ртуть
z^iva


mercurul
живата

το περιεχόμενο the  contents le contenu il  contenuto el  contenido o  conteúdo der Gehalt de  inhoud el  contingut
sadrz^aj


cont,inutul
содржината

το χρώμα the  color la couleur il  colore el  color a  cor die  Farbe de  kleur el  color
boja


culoarea
бојата

το λάχανο the  cabbage le chou il  cavolo la col a  couve der Kohl
de  kool la  col
капуста
kupus
lahana
varza^
зелката

το κουνουπίδι the  cauliflower le chou-fleur il  cavolfiore la coliflor a  couve-flor der Blumenkohl
de  bloemkool la  coliflor
цветная  капуста karfiol


conopida^

карфиолот

η σφήνα the  wedge le coin il  cuneo la cuña a  cunha der Keil
de  wig
el  tascó клин
klin


pana^

клинот

η κουζίνα the  kitchen la cuisine la cucina la cocina a  cozinha die  Küche de  keuken la cuina кухня
kuhinja


buca^ta^ria
кујната

ο διάβολος the  devil le diable il  diavolo el  diablo o  diabo der  Teufel de  duivel el diable
djavo

djalli dracul
ѓаволот
diabel/
ο σπινθήρας the  spark l'étincelle la scintilla la chispa a  centelha der  Funke de  vonk la centella искра
iskra


sci^nteia
искрата
iskra
ο σκύλος the  dog le chien il  cane el  perro o  cão der  Hund de  hond el gos собака
pas
ko"pek
ci^inele
кучето

η οπή the  hole le trou il  buco el  agujero o  buraco das  Loch het  gat el  forat дыра
rupa


gaura^
дупката dziura
το φιλί the  kiss le baiser il bacio el  beso o  beijo der  Kuss de  kus el  petó поцелуй
poljubac


sa^rutarea
бакнежот

το κεχριμπάρι, 
το ήλεκτρο
the  amber l'ambre l'ambra el  ámbar o  ambar der  Bernstein het  barnsteen l'ambre янтарь c'ilibar
kehlibar, 
kehru"bar

chihlimbarul

bursztyn
το τζιτζίκι the  cicada la cigale la cicala la cigarra a  cigarra die Zikade
de  krekel la cigala цикада
cicada^

стурецот, свирецот

ο μοχλός the  lever le levier la leva la leva a  alavanca der Hebel
de  hefboom l'alçaprem
poluga


pa^rghia

лостот

ο όροφος the  floor l'étage il  piano la planta o  andar der  Stock de   etage el  pis пол
sprat


etajul
катот,  спратот

ο νάνος the  dwarf le nain il nano el  enano o  anão der  Zwerg de  dwerg el  nan карлик patuljak
cu"ce
piticul
џуџето

το πουλί the  bird l'oiseau l'uccello la ave a  ave der  Vogel de  vogel l'ocell птица ptica
kus,
pasa^rea
птицата
ptak
το δέρμα the  leather le cuir il  cuoio el  cuero o  coiro das  Leder het  leer el  cuir кожа
koz^a


pielea
кожата

το δάνειο the  loan le prêt il  prestito el  préstamo o  empréstimo der Kredit, das  Darlehen
de  lening el  préstec

zajam


i^mprumutul

заемот, кредитот

ο πόνος pain la douleur il dolore el  dolor a  dor der  Schmerz de  pijn el dolor больdurerea
болката

το δόντι tooth la dent il  dente el  diente o  dente der  Zahn de  tand la dent зуб
zub

dhe"mbi dintele
забот

το τσάϊ tea le thé il  tè el  té o  chá der  Tee de  thee el  te чай
c^aj
c,ay
ceaiul
чајот
herbata
η πατάτα potato la pomme de terre la patata la patata a  batata die Kartoffel
de  aardappel la patata картофель
krompir
patates
cartoful
компирот

η πίσσα tar le goudron il  catrame el   alquitrán o  alcatrão der  Teer de  teer el  quitrà дёготь
katran
katran
catranul
катранот
smol/a
το κλειδί key la clé la chiave la llave a  chave der  Schlüssel de  sleutel la clau ключ
kljuc^


cheia
клучот
η οξυά beech le hêtre il  faggio la haya o  faio die Buche
de  beuk el  faig бук bukva


fagul

буката

ο φασιανός pheasant le faisan il  fagiano el  faisán o  faisão der  Fasan de  fazant el  faisà  фазан
fazan


fazanul
фазанот

η κλειδαριά lock la serrure la serratura la cerradura a  fechadura das Schloss
het  slot el  pany
замок
brava


broasca

бравата

η πίστη faith la foi la fede la fe a  fé der  Glaube het  geloof la fe вера
vera


credint,a
верата
το ρύγχος muzzle le museau il  muso el  hocico o  focinho die Schnauze
de  bek el  musell, el  morro

bot,ul

муцката

το πύρ fire le feu il  fuoco el  fuego o  fogo das  Feuer het  vuur el foc огонь
vatra


focul
оган

το βέλος arrow la flèche la freccia la flecha  a  frecha der  Pfeil de  pijl la fletxa стрела strela


sa^geata^
стрелата

το νέφος, 
το σύννεφο
cloud le nuage la nuvola la nube a  nuvem die  Wolke de  wolk el núvol облако oblak


norul
облакот

το πρόβατο sheep le mouton la pecora la oveja a  ovelha das  Schaf het  schaap l'ovella овца
ovca


oaia
овцата

το στρείδι oyster l'huître l'ostrica la ostra a  ostra die  Auster de oester l'ostra устрица
ostrica
istiridye
stridia
остригата
ostryga
η χώρα country le pays il  paese el  país o  país das  Land het  land el  país страна zemlja


t,ara^
земјата
το πάθος passion la passion la passione la pasión a  paixão die  Leidenschaft de  passie la passió страсть
strast


pasiunea
страста

ο χάρτης (το χαρτί) paper le papier la carta el  papel o  papel das  Papier het  papier el paper бумага
papir


hi^rtia
хартијата

ο κοχλίας, 
η βίδα
screw la vis la vite el  tornillo o  parafuso die  Schraube de  schroef el  cargol, el  vis

s^raf
vida
s,urubul
винтот, шрафот

ο χρυσός gold l'or l'oro el  oro o  oiro das  Gold het  goud l'or золото
zlato


aurul zlatoto златото
zl/oto
η σταγόνα drop la goutte la goccia la gota a  gota der  Tropfen de  druppel la gota капля
kap


pica^tura^
капката

η ηλικία age l'âge l'età la edad a  idade das  Alter de  ouderdom l'edat возраст vek


vi^rsta^
векот
staros'c'
ο δικαστής judge le juge il giudice el  juez o  juiz der  Richter de  rechter el  jutge судья
sudija


judeca^torul
судијата

η μητέρα mother la mère la madre la madre a  mãe die  Mutter de  moeder la mare мать
majka
ana ne"na mama^ mai^kata мајката

το αριστούργημα masterpiece le chef-d'oeuvre il  capolavoro la obra  maestra a  obra-prima das Meisterwerk
het meesterwerk
шедевр
remek-delo


capodopera^

ремек-дело

το περίπτερο pavilion le pavillon il  padiglione el  pabellón o  pavilhão der Pavillon
het  paviljoen el  pavelló павильон
paviljon


pavilionul

павиљонот

το πόδι
le pied il piede el  pie o  pé der  Fuss de  voet el  peu нога
noga


piciorul
ногата

ο πεζός pedestrian le piéton il  pedone el  peatón o  peão der  Fussgänger de  voetganger el  peó пешеход
pes^ak


pietonul
пешакот

το στήθος, 
το στέρνο

la poitrine il  petto el  pecho o  peito die Brust
de  borst el  pit
grudi


pieptul

градите

η επιδερμίδα skin la peau la pelle el  cutis a  pele die  Haut de  huid la pell кожа
koz^a


pielea
кожата

το ενέχυρο pledge le gage il pegno la prenda o  penhor das Pfand

la penyora залог
zaloga

amaneti za^logul

залогот

ο κίνδυνος danger le danger il pericolo el peligro o  perigo die  Gefahr het  gevaar el perill опасность opasnost


pericolul

опасноста

το μαργαριτάρι pearl la perle la perla la perla a  pérola die  Perle de  parel la perla
biser


perla^
бисерот

ο εφιάλτης nightmare le cauchemar l'incubo la pesadilla o  pesadelo der  Alpdruck de nachtmerrie el malson кошмар
kos^mar


cos,marul
кошмарот, ноќната  мора

η σβούρα
la toupie la trottola el  peón o  pião der Kreisel

la  baldufa

titirezulτο πιάτο plate le plat il  piatto el  plato o  prato der Teller het  bord el  plat тарелка
tanjir


farfuria
чинијата

η  τιμή price le prix il  prezzo el precio o  preço der  Preis de  prijs el  preu цена
cena


pret,ul
цената
το  βραβείο prize le prix il  premio el  premio o  prémio der Preis
de  prijs el  premi
nagrada


premiul

наградата

η καρένα, 
η τρόπις
keel la carène la carena la quilla a  quilha der  Kiel de  kiel la quilla киль
kobilica


carena^


η  λύσσα rabies la rage la rabbia la rabia a  raiva
de  hondsdolheid
la ràbia
besnilo


turbarea

беснилото

ο  κανόνας rule la règle la regola la regla a  regra die  Regel de  regel la regla правило
pravilo


regula^ praviloto правилото

το  ρολόϊ clock l'horloge  l'orologio el reloj o  relógio die Uhr
het  horloge el  rellotge часы sat


ceasul

часовникот

το  ρούμι rum le rhum il  rum el  ron o  rum der Rum
de  rum el rom ром
rum


romul

румот

η  έξοδος exit la sortie l'uscita la salida a  saída der  Ausgang de  uitgang la sortida выход
izlaz


ies,irea
излезот

το καλοκαίρι, 
το θέρος
summer l'été l'estate el  verano o  verão der Sommer de  zomer l'estiu лето
leto


vara^ lyatoto летото

η υγεία health la santé la salute la salud a  saúde die   Gesundheit de  gezondheid la salut здоровье
zdravlje


sa^na^tatea
здравјето

η  καμπάνα bell la cloche la campana la campana o  sino die  Glocke de  klok la   campana колокол zvono


clopotul
ѕвоното

ο  ορός serum le sérum il  siero el  suero o  soro das Serum
het  serum
el  sèrum сыворотка
serum


serul

серумот

ο ιδρώτας sweat la sueur il sudore el  sudor o  suor der  Schweiss het  zweet la suor
znoj


sudoarea
пот.....

το  ψαλλίδι scissors les ciseaux le forbici las tijeras a  tesoura die  Schere de  schaar les tisores ножницы
makaze

ge"rshe"ra foarfeca^
ножничките

το σκοτάδι, 
τα ερέβη
darkness les ténèbres
le tenebre las tinieblas as  trevas die Dunkelheit
het  donker les tenebres
i^ntunericul

мракот

το γυαλί glass le verre il vetro el  vidrio o  vidro das  Glas het  glas el  vidre стекло
staklo
cam
sticla^ stqkloto стаклото

το ξύδι vinegar le vinaigre l'aceto el  vinagre o  vinagre der  Essig de  azijn el vinagre уксус
sirc'e


ot,etul


ο  τρύγος vintage la vendange la vendemmia la vendimia a  vindima die Weinlese
de  wijnoogt la verema
η  πτήση flight le vol il  volo el  vuelo o  voo der  Flug de  vlucht el  vol полёт
let


zborul
летот

η  φωνή voice la voix la voce la voz a  voz die  Stimme de  stem la veu голос
glas


vocea

гласот
το  ηφαίστειο volcano le volcan il  vulcano el  volcan o  vulcão der  Vulkan de  vulkaan el  volcà вулкан
vulkan


vulcanul
вулканот
wulkan
η  θέληση will la volonté la volontà la voluntad a  vontade der Wille
de  wil la voluntat воля
volja


voint,a^το  φωνήεν vowel la voyelle il  vocale la vocal a  vogal der Vokal
de  klinker
la vocal гласный
vocala^

самогласката

η θάλασσα sea la mer il  mare el  mar o  mar die  See de  zee el mar, la  mar море
more
deniz deti marea
морето
το όνομα name le nom il  nome el  nombre o  nome der  Name de  naam el nom имя
ime


numele
името
η νύχτα night la nuit la notte la noche a  noite die  Nacht de  nacht la nit ночь
noc'
gece
noaptea
ноќта
ο αριθμός number le nombre il  numero el  número o número
die Zahl het  nummer el  nombre число
broj


numa^rul
бројот
η σοφία wisdom la sagesse la sapienza la sabiduría a  sabedoria die Weisheit
de  wijsheid la saviesa мудрость
mudrost


i^nt,elpciunea

мудроста
ο θάνατος death la mort la morte la muerte a  morte der  Tod de  dood la mort смерть smrt


moartea
смртта s'mierc'
το συμβούλιο council le conseil il  consiglio el  consejo o  conselho der  Rat de  raad el  consell совет savet


consiliul
советот
το κέντρο center le centre il  centro el  centro o  centro das Zentrum
het  centrum el  centre центр
centar


centrul
центарот
ο δρόμος way le chemin il  cammino el  camino o  caminho der  Weg de  weg el  camí
put
yol
drumul
патот
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO CASTELLANO PORTUGUES DEUTSCH NEDERLANDS CATALA RUSSKII SRPSKI


HRVATSKI

TU"RKC,E SHQIP ROMA^NES,TE BqLGARSKI
јазикот  на поранешната Југословенска Република   Македонија

POLSKI
ο νόμος law la loi la legge la ley a  lei das  Gesetz de  wet la llei закон
zakon


legea zakonqt законот
το πρόσωπο person la personne la persona la persona a  pessoa die   Person de  persoon la persona
lice


persoana
лицето
η  κόρη, 
η θυγάτηρ
daughter la fille la figlia la hija a  filha die Tochter de  dochter la filla дочь c'erka


fiica
ќерката c'orka
ο υιός son le fils il  figlio el  hijo o  filho der  Sohn de  zoon el  fill сын
sin


fiul

синот
το αρνί lamb l'agneau l'agnello el  cordero
das  Lamm het  lam l'anyell ягнёнок
jagnje


mielul
јагнето jagnie,
ο τάφος tomb la tombe la tomba la tumba
das Grab
het  graf la tomba могила
grob


morma^ntul

гробот
το νησί island l'île l'isola la isla a  ilha die  Insel het  eiland l'illa остров
ostrvo
ada
insula ostrovqt островот
η ζωή life la vie la vita la vida a  vida das Leben het  leven la vida жизнь
z^ivot


viat,a
животот
η  δόξα glory la gloire la gloria la gloria
der  Ruhm de  roem la glòria слава
slava


gloria
славата
η δύναμη force la force la forza la fuerza a  força die  Kraft de  kracht la força сила
sila


fort,a

силата
ο καπνός smoke la fumée il fumo el humo o  fumo der Rauch de  rook el fum дым
dim
duman tymi fumul
чадот dym
ο χρόνος time le temps il  tempo el  tiempo o  tempo die Zeit de  tijd el temps время
vreme
zaman
vremea
времето
ο  καφές coffee le café il  caffè el  café o  café der  Kaffee de  koffie el  cafè кофе kafa
kahve
cafeaua
кафето

η μπύρα, 
ο ζύθος
beer la bière la birra la cerveza a  cerveja das  Bier het  bier la cervesa пиво
pivo
bira
berea birata пивото
piwo
η πηγή source la source la fonte la fuente a  fonte die  Quelle de  bron la font исток
izvor


izvorul
изворот
z'ro'dl/o
ο τροχός, 
η ρόδα
wheel la roue la ruota la rueda a  roda das  Rad het  rad la roda колесо
toc^ak

rrota roata
тркалото

ο άνεμος wind le vent il  vento el  viento o  vento der  Wind de  wind el vent ветер
vetar


vi^ntul
ветрот
wiatr
το  τόξο bow l'arc l'arco el  arco o  arco der  Bogen de  boog l'arc лук
duga


arcul dqgata лакот
l/uk
η  τιμή (ανθρ. αξία) honor l'honneur l'onore el  honor
die Ehre
de  eer l'honor честь
c^ast


onoarea
честа

η ζυγαριά, 
ο ζυγός
scales la balance la bilancia la balanza a  balança die  Waage de  balans la balança
vaga


balant,a

вагата
waga
το σώμα body le corps il  corpo el  cuerpo o  corpo der  Körper het  lichaam el  cos тело
telo


corpul

телото
cial/o
ο τοίχος wall le mur la parete la pared a  parede die  Wand de  muur la paret стена
zid
duvar
peretele
ѕидот

η οδός (της πόλης) street la rue la via la calle a  rua die  Strasse de  straat el carrer улица
ulica


calea
улицата
ulica
το  ήμισυ half la moitié la metà la mitad a  metade die Hälfte
de  helft la meitat половина
polovina


juma^tatea
половината

η  ώρα hour l'heure l'ora la hora a  hora die Stunde
het uur l'hora час
c^as


ora


το  μέλλον future le futur il  futuro el  futuro o  futuro die  Zukunft
de  toekomst el  futur будущее
buduc'nost


viitorul
иднината

το  θέατρο theater le théâtre il  teatro el teatro o  teatro das Theater
het  theater el  teatre театр
pozoris^te
tiyatro
teatrul


η  χλόη
l'herbe l'erba la hierba a  erva das Gras
het  kruid
l'herba
iarba


ο ποταμός river le fleuve il fiume el  río o  rio der Fluss
de  rivier el  riu река
reka


fluviul rekata реката

η περιοχή region la région la regione la región a  região die Region
de  regio
la regió
regiunea
област, реон, регион

το λεμόνι lemon le citron il  limone el  limón o  limão die Zitrone
de  citroen la llimona лимон
limun


la^mi^ia limonqt лимонот

το νοσοκομείο hospital l'hôpital l'ospedale el  hospital o  hospital das Krankenhaus
het  ziekenhuis l'hospital больница
bolnica


spitalul
болницата

η Ανοιξη spring le printemps la primavera la primavera a  primavera der  Frühling de  lente la primavera весна
prolec'e


prima^vara
пролет......
wiosna
η κοιλάδα valley la vallée la valle el  valle o  vale das Tal
de  vallei la vall долина
dolina


valea
долината

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO CASTELLANO PORTUGUES DEUTSCH NEDERLANDS CATALA RUSSKII SRPSKI


HRVATSKI

TU"RKC,E SHQIP ROMA^NES,TE BqLGARSKI
Jazik na poranesnata Jugoslovenska
Republika
Makedonija
 

POLSKI
η κορυφή summit le sommet il  vertice la cumbre a  cimeira der  Gipfel
el  cim

vrh


vi^rful
врвот

η Δευτέρα Monday lundi il lunedì el  lunes a  segunda-feira der  Montag de  maandag el  dilluns понедельник
ponedeljak


luni^
понеделникот

η Τρίτη Tuesday mardi il martedì el  martes a  terça-feira der  Dienstag de  dinsdag el  dimarts вторник
utorak


mart,i^
вторникот

η Τετάρτη Wednesday mercredi il mercoledì el  miércoles a  quarta-feira der  Mittwoch de  woensdag el  dimecres среда
sreda


miercuri^
средата

η Πέμπτη Thursday jeudi il  giovedì el  jueves a  quinta-feira der  Donnerstag de  donderdag el  dijous четверг
c^etvrtak


joi
четвртокот

η Παρασκευή Friday vendredi il venerdì el  viernes a  sexta-feira der  Freitag de  vrijdag el  divendres пятница
petak


vineri^
петокот

το Σάββατο Saturday samedi il sabato el sábado o  sábado der  Samstag de  zaterdag el  dissabte суббота
subota


si^mba^ta^
саботата

η Κυριακή Sunday dimanche la domenica el domingo o  domingo der  Sonntag de  zondag el diumenge воскресение
nedelja


duminica^
неделата

η εσπέρα, 
το βράδυ
evening le soir la sera la tarde a  tarde der  Abend de  avond la  tarda
вечер vec^e
aks,am
seara^
вечерта
wieczo'r
το  κρασί, 
ο οίνος
wine le vin il  vino el  vino o  vinho das  Wein de  wijn el  vi вино
vino
s,arab vera vinul
виното

ο κήπος garden le jardin il  giardino el  jardín o  jardim der  Garten de  tuin el  jardí сад
vrt
bahc,e
gra^dina^

градината

ο πέλεκυς ax la hache l'ascia el  hacha
die Axt
de  bijl l'aixa топор sekira
balta
toporul

секирата
siekiera
η φλέβα vein la veine la vena la vena a  veia die Ader
de  ader la vena вена
vena
damar
va^na^

жицата, жилата, вената
z'yl/a
ο σίδηρος iron le fer il ferro el  hierro o  ferro das  Eisen het  ijzer el ferro железо
gvoz^dje
demir
fierul z^elyazoto железото

το τούβλο brick la brique il  mattone el  ladrillo o  tijolo der Backstein
de  baksteen el  maó
кирпич cigla
tug^la
ca^ra^mida^

циглата

το Ευαγγέλιο Gospel l'Évangile il Vangelo el Evangelio o  Evangelho das Evangelium
het  Evangelie l'Evangeli Евангелие
Evandjelje
incil
Evanguelia

евангелието

η ντομάτα tomato la tomate il  pomodoro el  tomate o  tomate die Tomate
de  tomaat el  tomàquet помидор
paradajz
domates
ros,ia
патлиџанот

το κοράκι raven le corbeau il  corvo el  cuervo o  corvo der Rabe
de  raaf el  corb ворон
gavran
kuzgun
corbul

гавранот

το πορτοκάλι orange l'orange l'arancia la naranja a  laranja die  Apfelsine de sinaasappel la taronja апельсин
pomorandz^a
portakal
portocala^
портокалот
pomaran'cza
ο μαϊντανός parsley le persil il  prezzemolo el  perejil a  salsa die Petersilie
de  peterselie el julivert петрушка
pers^un
maydonoz
pa^trunjelul
magdanozqt магдоносот

το τριαντάφυλλο,
το  ρόδο
rose la rose la rosa la rosa a  rosa die Rose
de  roos la rosa роза
ruz^a
gu"l
trandafirul

ружата

το έδαφος soil le sol il suolo el  suelo o solo der  Boden de  grond el  sòl почва
tlo


solul
тлото, територијата

το  ψηφίο digit le chiffre la cifra la cifra a  cifra die Ziffer
het  cijfer
la xifra цифра
cifra


cifra^

шифрата

η σφήκα wasp la guêpe la vespa la avispa a  vespa die Wespe
de  wesp la vespa оса
osa


viespea
осата

το ταξείδι trip le voyage il  viaggio el  viaje a  viagem die Reise de  reis el viatge
putovanje


ca^la^toria
патувањето

το καρότο carrot la carotte la carota la zanahoria a  cenoura die Möhre
de  pastinaak la pastanaga морковь s^argarepa


morkovul

морковот

η  τροχαλία pulley la poulie la carrucola la polea a  roldana
de  katrol la politja
scripetele

тркалото

το πεύκο pine le pin il  pino el  pino o  pinheiro die Kiefer
de  den
el pi сосна
bor


pinul

борот

το  χάπι pill la pilule la pillola la píldora a  pilula die  Pille de  pil la píndola
pilula


pilula^

пилулата

η υπηρεσία service le service il  servizio el  servicio o  serviço der Dienst de  dienst el  servei служба
serviciul

службата, услугата

το δενδρολίβανο rosemary le romarin il rosmarino, 
il ramerino
el  romero o  rosmaninho 
o  alecrim
der Rosmarin
de  rozemarijn el romaní розмаринrozmarina rozmarinul

рузмаринот

η σίκαλη rye le seigle la segale el  centeno o  centeio 
o  secale
der Roggen
de  rogge el  sègol рожь
raz^


secara^
rqz^qt 'ржот
η  αδελφή sister la soeur la sorella la hermana a  irmã die Schwester de  zuster la germana сестра
sestra


sora^
сестрата

ο χειμώνας winter l'hiver l'inverno el  invierno o  inverno der Winter de  winter l'hivern зима
zima


iarna^ zimata зимата
zima
το δάκρυ tear la larme la lacrima la lágrima a  lágrima die  Träne de  traan la llàgrima слеза
suza


lacrima^ sqlzata солзата

το  χείλος lip la lèvre il  labbro el  labio o  lábio die Lippe
de  lip el  llavi губа
usna


buza^

усната

το  κρεββάτι bed le lit il  letto la cama a  cama das  Bett het  bed el  llit кровать
krevet


patul
креветот
l/oz*ko
το σφυρί hammer le marteau il  martello el  martillo o  martelo der Hammer
de  hamer el  martell
c^ekic'


ciocanul
чеканот

το χιόνι snow la neige la neve la nieve a  neve der Schnee
de  sneeuw la neu снег
sneg

bora za^pada^
снегот

το παιχνίδι game le jeu il gioco el  juego o  jôgo das Spiel het  spel el  joc игра
igra


jocul
играта
gra
η φιάλη bottle la bouteille la bottiglia la botella a  garafa die Flasche de  fles l'ampolla бутылка flas^a


sticla^
шишето

ο βασιλικός basil le basilic il  basilico la albahaca a  alfavaca das Basilikum
het  basilicum
l'alfàbrega базилик


босилекот

η τσέπη pocket la poche la tasca el  bolsillo a  bolsa die  Tasche de  zak la butxaca карман
dz^ep


buzunarul
џебот
kieszen'
το  λουτρό bath le bain il  bagno el  baño o  banho das Bad het  bad el bany
baia


το φρύδι eyebrow le sourcil il  sopracciglio la ceja a  sobrancelha die Augenbraue
de  wenkbrauw la cella бровь
obrva


spra^nceana^

веѓата

το  θυμίαμα incense l'encens l'incenso el  incienso
der Weihrauch
de  wierook l'encens
tamjan


ta^ma^ia

темјанот

το  μαρούλι lettuce la laitue la lattuga la lechuga o  alface
de  sla l'enciam
salata


salataτο  δίκαιο, 
το  δικαίωμα
right le droit il  diritto el  derecho o  direito das Recht het  recht el  dret право
pravo


dreptatea
правото

το  ξίφος sword l'épée la spada la espada a  espada das  Schwert het  zwaard l'espasa меч
mac^


spada^το  λιοντάρι lion le lion il  leone el  león o  leão der Löwe
de  leeuw el  lleó лев
lav

luani leul lqv лавот

η σχολή school l'école la scuola la escuela a  escola die Schule
de  school l'escola школа
s^kola


s,coala^
училиштето, школата, факултетот

το τραγούδι song la chanson la canzone la canción a  canção das  Lied het  lied la cançó песня
pesma

ke"nga ci^ntecul pesenqt песната

ο αγώνας
la lutte la lotta  la lucha a  luta der Kampf
la lluita борьба
borba


lupta^
борбата

το  όρος mountain la montagne la montagna la montaña a  montanha der Berg de  berg la muntanya гора
gora


muntele
планината
go'ra
ο  βραχίων arm le bras il  braccio el  brazo o  braço der Arm
de  arm el  braç
brat,ul


η οικογένεια family la famille  la famiglia la familia a  familia die Familie de  familie la família семья
porodica


familia semei^stvoto семејството

ο σταθμός station la gare la stazione la estación a  estação der Bahnhof het  station l'estació
stanica


gara^
станицата

το  κενό
le vide il  vuoto el  vacío o  vácuo
de  leegte el  buit
vidulη  κύστη bladder la vessie la vescica la vejiga a  bexiga die  Blase de  blaas la bufeta пузырьvezica^
меурот
pe,cherz
το πανί, 
το ιστίο
sail la voile la vela la vela a  vela das Segel
het  zeil la vela парус
jedro


pi^nza^
едрото

το κουμπί 
(του πουκάμ.)
button le bouton il  bottone el  botón o  botão
de knoop el  botó кнопка dugme


nasturele

копчето

η οδός  (γεν.)  way la voie la via la vía
der Weg de  weg
la via
calea

патот

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO CASTELLANO PORTUGUES DEUTSCH NEDERLANDS CATALA RUSSKII SRPSKI


HRVATSKI

TU"RKC,E SHQIP ROMA^NES,TE BqLGARSKI
јазикот  на поранешната Југословенска Република   Македонија

POLSKI
η εξουσία power le pouvoir il  potere el  poder o  poder die  Macht de  macht el  poder
vlast


puterea
власта

ο εκπρόσωπος spokesman le porte-parole il  portavoce el  portavoz o  portavoz
de  woordvoerder
el  portaveu
port-parol


purta^torul  de   cuva^nt

портпаролот

ο καταναλωτής consumer le consommateur il  consumatore el consumidor o  consumidor der  Verbraucher de  consument el  consumidor потребитель potros^ac^


consumatorul
потрошувачот

η αμφιβολία doubt le doute il  dubbio la duda a  dúvida der Zweifel de  twijfel el  dubte сомнение
sumnja


i^ndoiala^
сомневањето

η αναχώρηση departure le départ la partenza la salida a  partida die Abfahrt
het  vertrek
la sortida
odlazak


plecarea

заминувањето

η άφιξη arrival l'arrivée l'arrivo la llegada a  chegada die Ankunft
de  aankomst l'arribada
dolazak


sosirea

доаѓањето

παραδείγματος χάριν for example par exemple per esempio por ejemplo
zum Beispiel het  voorbeld per exemple например
primera radi


de  exemplu

на  пример

ο θρόνος throne le trône il  trono el  trono o  trono der Thron
de  troon el  tron
presto


tronul

престолот

η πλειονότητα majority la majorité la maggioranza la mayoría a  maioria die Mehrheit
de  meerderheid la majoria большинство
vec'ina


majoritatea

мнозинството

ο χώρος space l'espace lo  spazio el  espacio o  espaço der Raum de  ruimte l'espai
prostor


spat,iul
просторот

το μείγμα, 
το μίγμα 
mixture le mélange la miscela la mezcla a  mistura das Gemisch
het  mengsel la mescla
mes^avina


amestecul

мешавината

το Χρηματιστήριο Stock Exchange la Bourse la Borsa la Bolsa a  Bôlsa de valores die  Börse de Beurs la Borsa биржа
berza


bursa^

берзата

η πώληση sale la vente la vendita la venta a  venda der Verkauf
de  verkoop la venda продажа
prodaja


va^nzarea

продазбата
sprzedaz*
ο κώδικας code le code il  codice el  código o  código der Kode
de  code el  codi код
cifrul

шифрата

η εφημερίδα newspaper le journal il  giornale el  periódico o  diário die Zeitung de  krant el  diari газета
novine


ziarul
весникот

ο πυρήνας core le noyau il  nucleo el  núcleo o  núcleo der  Kern de  kern el  nucli ядро jezgro


nucleul

јадрото
ja,dro
η επίσκεψη visit la visite la visita la visita a  visita der Besuch het  bezoek la visita
poseta


visita^
посетата

η δεκαετία  decade la décennie il  decennio la década o  decênio das Jahrzehnt
de  decade
la dècada десятилетие
deceniul

деценијата

η φορά time la fois la volta la vez a  vez das Mal

la vegada
put
пат

ο  τύπος press la presse la stampa la prensa a  imprensa die Presse de  pers la premsa печать
пресса
s^tampa


presa^

печатот

ο τόπος place le lieu il  luogo el  lugar o  lugar der  Ort de  plaats
el lloc место
mesto


locul
местото

το καθεστώς regime le régime il  regime el  régimen o  regime 
o  regímen
das Regime
het  regime
el  règim режим
rez^im


regimul

режимот

ο λόγος (αιτία) reason la raison la ragione la razón a  razão der Grund
de  rede la raó причина
razlog


rat,iunea

причината

ο πρέσβυς ambassador l'ambassadeur l'ambasciatore el  embajador  o  embaixador der Botschafter
de  ambassadeur l'ambaixador посол
ambasadorul

амбасадорот

η  σελίδα page la page la pagina la página a  página die  Seite de  bladzijde la pàgina страница
strana


pagina

страницата

η μάχη battle la bataille la bataglia la batalla a  batalha die  Schlacht de  slag
la batalla битва bitka


lupta^

битката

το τσιγάρο cigaret la cigarette la sigaretta el  cigarillo o  cigarro die Zigarette
de  sigaret la cigarreta сигарета
папироса
cigareta


t,igara^
цигарата

η είσοδος entrance l'entrée la entrata la entrada a  entrada der Eingang de  ingang l'entrada вход
ulaz


intrarea

влезот

ο μαυροπίνακας blackboard le tableau la lavagna la pizarra o  quadro prêto die Tafel
het  schoolbord la  pissarra
классная доскаtabla^

школската  табла

το  χειρουργείο operating  theater
la salle d' opération la sala operatoria el  quirófano
der Operationssaal
de  operatiekamer
операционная


операционата  сала

το πρωϊ morning le matin la mattina la  mañana a  manhã der Morgen
de  morgen el  matí утро
jutro


dimineat,a^ sutrinqt утрото
jutro
το θύμα victim la victime la vittima la víctima a  vítima das  Opfer het  slachtoffer la víctima жертва
z^rtva


jertfa^
жртвата

το μεσημέρι noon le midi il  mezzogiorno el  mediodía o  meio-dia der  Mittag de  middag el  migdia полдень
podne


amiaza^
пладнето

το κύτταρο cell la cellule la cellula la célula a  célula die Zelle
de  cel
la cèŀlula
c'elija


celula^

ќелијата

η έλλειψη lack le manque la mancanza la falta
der  Mangel het  gemis
la falta недостаток
nedostatak


lipsa^
недостатокот, недостигот

τα έργα works les travaux i  lavori las  obras as  obras die Werke de  werken les obres работы
radovi
работите

η ανάπτυξη development le développement lo  sviluppo el  desarroyo o  desenvolvimento die Entwicklung de  ontwikkeling el desenvolupament
razvoj


dezvoltarea
развојот, развитокот

η ασφάλεια security la sécurité la sicurezza la seguridad a  segurança die  Sicherheit de  zekerheid la seguretat безопасность
sigurant,a

безбедноста

η απειλή threat la menace la minaccia la amenaza a  ameaça die Drohung, die Bedrohung
het  dreigement l'amenaça угроза
amenint,area

заканата

η κοινωνία society la société la società la sociedad a  sociedade die Gesellschaft de  maatschappij la societat общество
societatea

општеството

η ημερομηνία date la date la data la fecha a  data das Datum de datum la data
data

датумот

το κράτος state l'état lo  stato el  estado o  estado der  Staat de  staat l'estat
drz^ava


statul

државата
pan'stwo
το πραξικόπημα coup le coup d'état il colpo di stato el  golpe de estado o  golpe de estado der  Putsch de  coup
el  cop d'estat государственный
переворот
drz^avni udar


lovitura^   de  stat

државниот  удар, пучот, воениот  удар

το περιθώριο margin la marge il  margine la márgen a  margem der Rand

de  marge
el  marge
margineaοι δίδυμοι twins les jumeaux i  gemelli los  gemelos os  gémeos die Zwillinge
de tweeling els  bessons близнецы
gemenile

близнаците

ο πνεύμονας lung le poumon il polmone el  pulmón o  pulmão die  Lunge de  long el  pulmó лёгкое
pla^mi^nul
белиот    дроб

η περίπτωση case le cas il  caso el  caso o  caso der  Fall het  geval el  cas случай
sluc^aj


cazul

случајот
η  ασπίδα shield le bouclier lo  scudo el  escudo o  escudo der  Schild het  schild l'escut щит
scutul
штитот

το σμάλτο enamel l'émail lo  smalto el  esmalte o  esmalte das Email
het  email l'esmalt эмаль
emajl


smalt,ul
емајлот

η σμύριδα emery l'émeri lo smeriglio el  esmeril o  esmeril der  Schmirgel
l'esmeril наждак s^mirgla


s,mirghelulη πάπια duck le canard l'anatra el  ganso o  pato die Ente
de  eend l''anec утка


rosa rat,a^
патката

το μαόνι mahogany l'acajou il mogano la caoba o  mogno 
o  mógono
das Mahagony het  mahonie la  caoba
красное  дерево
mahonulη κουκουβάγια, 
η γλαύξ
owl la chouette la civetta el  buho a  coruja
die Eule
de  uil
сова
sova


bufnit,a^

був.......

η ακοή hearing l'ouïe l'udito el oído o  ouvido der Hörsinn, das Gehör
het  gehoor l ' oïda
слух
auzul

слухот

η όραση sight la vue la vista la vista a  vista der Sehsinn, die Sehkraft
het  zicht la  vista
зрение
vedereaη αφή touch le toucher il  tatto el  tacto o  tacto der Tastsinn
de  tast
el  tacte
осязание
η γεύση taste le goût il  gusto el  gusto o  gôsto der Geschmackssinn
de  smaak el  gust
вкус
ukus


gustulη όσφρηση smell l'odorat l'olfatto el  olfato o  olfato der Geruchssinn
de  geur
l ' olfacte
обоняние
mirosul

мирисот

ο Ιανουάριος, 
ο Γενάρης
January janvier il  gennaio el enero o janeiro der Januar januari el  gener
январ
ianuarie
јануари

ο Φεβρουάριος, 
ο Φλεβάρης
February février il  febraio el  febrero o  fevereiro der  Februar februari el  febrer
фебраль
februarie
февруари

ο Μάρτιος, 
ο Μάρτης
March mars il  marzo el  marzo o  março der März
maart el  març
март
martie
март

ο Απρίλιος, 
ο Απρίλης
April avril l'aprile el  abril o  abril der April
april l ' abril
апрельaprilie
април

ο Μάϊος, 
ο Μάης
May mai il  maggio el  mayo o  maio der Mai
mei el  maig
май
mai
мај

ο Ιούνιος June juin il  giugno el  junio o  junho der Juni
juni el juny
июнь
iunie
јуни

ο Ιούλιος July juillet il  luglio el  julio o  julho der Juli
juli el  juliol
июль
iulie
јули

ο Αύγουστος August août l'agosto el  agosto o agosto der August
augustus l ' agost
август
august
август

ο Σεπτέμβριος, 
ο Σεπτέμβρης
September septembre il  settembre el septiembre o  setembro der September
september el  setembre
сентябрь
septembrie
септември

ο Οκτώβριος, 
ο Οκτώβρης
October octobre l'ottobre el  octubre o  outubro der Oktober
oktober l' octubre
октябрь
octombrie
октомври

ο Νοέμβριος, 
ο Νοέμβρης
November novembre il  novembre el  noviembre o  novembro der November
november el  novembre
ноябрь
noiembrie
ноември

ο Δεκέμβριος, 
ο Δεκέμβρης
December décembre il  dicembre el  diciembre o  dezembro der Dezember
december el  desembre
декабрь
decembrie
декември

η ακρίδα grasshopper la sauterelle la cavalletta la langosta o  gafanhoto die Heuschrecke
de  sprinkhaan la  llagosta
кузнечик
la^custa^

скакулец....

η άμυνα defense la défense la difesa la defensa a  defesa die Verteidigung
de  verdediging la  defensa
оборона
apa^rarea
одбраната

το λυκόφως twilight le crépuscule il  crepuscolo el  crepúsculo o  crepúsculo das Zwielicht
de  schemering
el  crepuscle
сумерки
crepuscul

самракот

η Αναγέννηση Renaissance la Renaissance il Rinascimento el Renacimiento a  Renascença die Renaissance
de  Renaissance
la Renaixença

Renas,terea

преродбата

η αξιοπιστία reliability la fiabilité l'affidabilità la  fiabilidad a  fiabilidade
die Zuverlässigkeit
de  betrouwbaarheid
доверливоста

ο αραβόσιτος, 
το καλαμπόκι
corn le maïs il  granturco el   maíz  o  milho der  Mais de  mais el blat de  moro
кукуруза
porumbul
пченката

το άρθρο (εφημερ.) article l'article l'articolo el  artículo o  artigo der Artikel
het  artikel l ' article
статья
articolul

статијата

η ασθένεια illness la maladie la malattia la  enfermedad a  doença die  Krankheit de  ziekte la malaltia
болезнь
boala^

болеста

ο άσσος ace l'as l'asso el  as o  ás das As de  aas l ' as

asul
асот

το αστείο joke la plaisanterie lo scherzo la  broma
der Witz

la  broma
шутка
gluma^

шегата

ο ατμός steam la vapeur il  vapore el  vapor o  vapor der  Dampf de  stoom el  vapor
пар
aburul

пареата

ο αυτοκράτορας emperor l'empereur l'imperatore el  emperador o  imperador der  Kaiser de  keizer l 'emperador
император
i^mpa^ratul

царот

η αυτοκράτειρα empress l'impératrice l'imperatrice la emperatriz a  imperatriz die Kaiserin
de  keizerin l ' emperadriu

i^mpa^ra^teasa^

царицата

ο δούκας duke le duc il  duca el  duque o  duque der  Herzog de  hertog el  duc
герцогducele

војводата

ο κόμης count le comte il  conte el  conde o  conde der Graf
de  graaf el  comte
граф
contele

грофот

ο μαρκήσιος marquis le marquis il  marchese el  marqués o  marquês der Marquis
de  markies el  marquès
маркиз
marchizul

маркизот

η αψίδα arch l'arc l'arco el  arco  o  arco
de  boog
l 'arc
арка
arculη βαλλίστρα crossbow, 
arbalest
l'arbalète la balestra la ballesta a  besta die Armbrust
de kruisboog la ballesta

balista^

само  стрел

το βάρος weight le poids il  peso el   peso o  péso das  Gewicht het  gewicht el  pes
вес
greutatea
тежината

η βάσανος, 
η λυδία λίθος
touchstone la pierre de touche la pietra  lidia, 
la  pietra di  paragone
la piedra  de lidia a  pedra  de toque der Prüfstein

la  pedra  de  toc
пробный  камень
piatra^   de  i^ncercareτο βατόμουρο, 
το σμέουρο
raspberry la framboise il  lampone la frambuesa a  framboesa die Himbeere
de  framboos
малина
zmeura^η βία violence la violence la violenza la violencia a  violência die  Gewalt het  geweld la  violencia

violent,a^

насилството

η βλεφαρίδα eyelash le cil il  ciglio la pestaña a  pestana die Augenwimper
de  wimper la  pestanya
ресница
geana^

клепката

τα μαλλιά hair les cheveux i  capelli los   cabellos os  cabelos das  Haar
het  haar
el  cabell
волосы
kosa


pa^rul

косата

η τρίχα hair le cheveu il  capello el  pelo o  cabelo das  Haar het  haar el  cabell
волос
dlaka            

длаката

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO CASTELLANO PORTUGUES DEUTSCH NEDERLANDS CATALA RUSSKII SRPSKI


HRVATSKI

TU"RKC,E SHQIP ROMA^NES,TE BqLGARSKI
јазикот  на поранешната Југословенска Република   Македонија

POLSKI
το γραμματοκιβώτιο letterbox la boîte aux lettres la buca  delle lettere el  buzón de correos a  caixa de correio der Briefkasten
de  brievenbus la  bústia
почтовый ящик
sanduc^e


cutia   de  scrisoriτο δωμάτιο room la chambre la stanza la habitación o  quarto
das Zimmer
de  kamer la   cambra
комната
soba


camera^

собата

η εκδίκηση vengeance la vengeance la vendetta la venganza a  vingança die Rache
de  wraak
la venjança
месть
ra^zbunarea

одмаздата, реваншот

ο υπουργός minister le ministre il  ministro el  ministro o  ministro der  Minister de  minister el ministre
министр
ministar


ministrul

министерот

το υπουργείο ministry le ministère il  ministero el  ministerio o  ministério
het  ministerie el  ministeri
министерство
ministarstvo


ministerul

министерството

η ελιά (δένδρο) olive l'olivier l'olivo el  olivo a  oliva der  Ölbaum de  olijfboom l ' olivera
маслина
ma^slinul

маслинката

η ελιά (καρπός) olive l'olive la oliva la aceituna, 
la oliva
a  azeitona die  Olive de  olijf l 'oliva

ma^slina^
маслинката

ο καρπός fruit le fruit la frutta el  fruto o  fruto die  Frucht de  vrucht el  fruit
плод
fructul
plodqt плодот

το επιδόρπιο dessert le dessert il  dolce el  postre a  sobremesa der Nachtisch, das Dessert


десерт
desertul

десертот

το φιλοδώρημα tip le pourboire la mancia la propina
das Trinkgeld

la  propina
чаевые


шпицот

ο λογαριασμός 
(πχ. σε εστιατόριο)
bill l'addition il  conto la cuenta a  conta die  Rechnung de  rekening el  compteсметката

ο ήρωας hero le héros l'eroe el  héroe o  herói der  Held de  held el  heroi
герой
eroul

јунакот, херојот

το τσακάλι, 
ο θώς
jackal le chacal lo  sciacallo el  chacal o  chacal der  Schakal de  jakhals el  xacal
щакал
s,acalul

чакалот

ο γιατρός doctor le médecin il  dottore el  medico o  doutor der Arzt de  dokter el  metge
врач
medicul
лекарот
lekarz
το κλειδοκύμβαλο, 
το πιάνο
piano le piano il  pianoforte el  piano o  piano das Klavier
de  piano el  piano

pianul

клавирот

ο μάρτυρας witness le témoin il  testimone el  testigo a  testemunha  der  Zeuge de  getuige el  testimoni
свидетель
martorul
сведокот

το μετάξι silk la soie la seta la   seda a  sêda die  Seide de  zijde la  seda
шолк
ma^tasea
свилата

η σκούπα, 
το  σάρωθρο
broom le balai la scopa la escoba a  vassoura der  Besen de  bezem l ' escombra
метла
ma^tura^
метлата
miotl/a
ο στάβλος stable l'étable la stalla el  establo a  cavalariça 
o  estábulo
der Stall
de  stal l 'establa

grajdul

шталата

το σταφύλι grape le raisin l 'uva la uva a  uva die Weintraube
de  druif el  raïm
виноград
strugurele

грозјето

το στρώμα 
(για επιφάνειες)
layer la couche lo  strato la capa a  camada die  Schicht de  laag la  capa
слой
pa^tura^
слојот

η τανάλια pincers,
tongs,
nippers
les  tenailles
las  tenazas
die Kneifzangecles,tea

клештата

ο τάρανδος reindeer le renne il  reno el  reno a  rena das Rentier
de  rendier el  ren
северный  оленьrena renul

ирвацот, северниот  елен

το τράμ tram, 
streetcar
le tramway il  tram el  tranvía o  eléctrico die  Strassenbahn de  tram el tramvia
трамвай
tramvaiul

трамвајот

το πεζοδρόμιο pavement, 
sidewalk
le trottoir il  marciapiede la acera o  pavimento der Bürgersteig
het  trottoir la  vorera

trotuarul

тротоарот

ο υπολογιστής computer l'ordinateur
el  computador o  computador der Rechner de  computer
l ' ordenador

calculator

компјутерот

ο εκτυπωτής printer l'imprimante la stampante la impresora a  impressora der Drucker
de  printer

η φορβειά, 
το καπίστρι
halter le licou il  capestro el  cabestro
das Halfter

el cabestre

ca^pa^strulη σφυρίκτρα whistle le sifflet il  fischio el  silbato
die  Pfeife het  fluitje
el  xiulet
свисток
fluierul
свирката

το φουντούκι hazelnut la noisette la nocciola
la avellana a  avelã die  Haselnuss de  hazelaar l ' avellana
лесной  орех
aluna^
лешникот

ο ρόμβος, το καλκάνι, το συάκι turbot le turbot il rombo el  rodaballo o   rodovalho der  Steinbutt
el  rèmol
палтус
calcanul


το  βήμα (βηματισμός) step le pas il  passo el  paso o  passo der  Schritt de  stap
el pas
шаг
pasul
чекорот

το  νόμισμα coin la monnaie la moneta la moneda a  moeda die  Münze de  munt la  moneda
монета
moneda^
валутата

το νεύρο nerve le nerf il  nervo el  nervio
der Nerv de  zenuw el  nervi
нерв
nervul
живецот, нервот

ο ιστός (κοντάρι) mast le mât l ' asta
el  mástil o  mastro der Mast de  mast
мачта
catargul
јарболот

ο σκούφος cap le bonnet il  berretto
el  gorro
o  barrete
die Mütze de  muts la gorra
колпак
s,apca^


ο κώνος cone le cône il  cono el  cono o  cone
der  Kegel de  kegel el  con
конус
popicul
конусот

το φλάουτο, 
ο πλαγίαυλος
transverse flute la flûte traversière il  flauto la flauta travesera a  flauta  travessa
die Querflöte de  dwarsfluit la  flauta
флейта
flautul

флејтата

ο στρατός army l'armée l'esercito el  ejército o  exército das Heer het  leger l ' exèrcit
армия
armata^
армијата

η πρόκληση challenge le défi la sfida el  desafío o  desafio die Herausforderung
de  uitdaging
el  repteпредизвикот

το  σπόρ sport le sport lo  sport el  deporte o  desporte der Sport
de sport
l ' esport
спорт
sportul

спортот
sport
η ταινία tape la bande 
le  ruban
il  nastro la cinta a  fita das Band de  band
la  cinta
лента
traka


banda^

лентата

η ουλή scar la cicatrice la cicatrice la cicatriz a  cicatriz die  Narbe het  litteken
la cicatriu

cicatricea


το  κελλί cell la cellule la cella la celda  a  cela die  Zelle de  cel la ceŀla

celula^

ќелијата

το  καθήκον duty le devoir il  dovere el  deber o  dever die Pflicht de  plicht el  deure
долг
datoria


ο  κύβος die,
dice
le dé il  dado
el  dado o  dado der  Würfel de  dobbelsteen
el  dau

zarul
кубето

η  συγκομιδή crop la récolte la raccolta la cosecha a  colheita die  Ernte
la  collita

culesul
жетвата

το  ταμιευτήριο savings bank la caisse d'épargne la cassa di  risparmio la caja  de  ahorros
die  Sparkasse de  spaarbank
la  caixa  d'  estalvis
сберегательная касса
casa^ 
de economii

штедилницата

η κατσίκα, η αίξ goat la chèvre la capra la cabra  a  cabra die  Ziege de  geit la  cabra
коза
capra^
козата

ο ορείχαλκος bronze le bronze il  bronzo
el  bronce o   bronze die  Bronze het  brons el  bronze
бронза
bronzul
бронзата

ο γερανός (μηχ.) crane la grue la  gru
la grúa
der  Kran de  kraan la  grua
подъёмный  кран
macara
кранот
z.uraw
ο  αδένας gland la glande la  ghiandola
la glándula a  glândula die  Drüse
la  glàndula
железа
glanda^
жлездата

η γεφυροπλάστιγγα
la bascule il ponte a  bilico, la  stadera  a  ponte
la báscula
die  Brückenwaage
el  pont  de  bàscula

bascula^

колската  вага

η συνέλευση assembly l'assemblée l ' assemblea
la asamblea a  assembléia die  Versammlung de  vergadering

собрание
adunarea
собранието

το κυνήγι hunt la chasse la caccia la caza a  caça die Jagd
de  jacht la  caça
охота
va^na^toarea

ловот

η αγνότητα chastity la chasteté la  castità
la castidad a  castidade die  Keuschheit de  kuisheid
la  castedat
целомудрие
castitatea

чесноста

το στρώμα  (κρεββατιού) mattress le matelas il materasso
el  colchón o  colchão die  Matratze de  matras el  matalàs
матрац
saltea
душекот

η φλόγα flame la flamme la fiamma la llama a  flama die  Flamme de  vlam la  flama
пламя
flaca^ra^
пламенот

η δικαιοσύνη justice la justice la giustizia la justicia a  justiça die Gerechtigkeit
de  justitie la  justícia
справедливость
justit,ia

правдата

ο πυρετός fever la fiévre la  febbre
la fiebre a  febre das  Fieber de  koorts la  febre

febra^
треската

το  φίδι snake le serpent il  serpente
la serpiente a  serpente die  Schlange de  slang la serp,  la  serpent
змея
s,arpea
змијата

η μάγισσα witch la sorcière la  strega
la bruja a  bruxa die  Hexe de  heks la bruixa
ведьма
vra^jitoareaη συλλαβή syllable la syllabe la  sillaba
la sílaba a  sílaba die  Silbe
la  síŀlaba
слог
silaba^
слогот

το σταχτοδοχείο ashtray le cendrier il  portacenere
el  cenicero o  cinzeiro der  Aschenbecher de  asbak el   cendrer
пепельница
scrumiera^
пепелникот

η δοκός beam la poutre la  trave
la viga 
 

der  Balken de  balk la  biga

grinda^η γενειάδα beard la barbe la  barba
la barba a  barba die  Bart de  baard la  barba
борода
barba^
брадата

το πυροτέχνημα the  fireworks le feu d'artifice il  fuoco  d' artificio
el fuego artificial, 
el  fuego de  artificio

das Feuerwerk het  vuurwerk els  focs  artificials
фейерверк
artificiul


η σάρκα flesh la chair la  carne
la carne a  carne das  Fleisch het  vlees la  carn

carnea
месото

ο εχθρός enemy l'ennemi il  nemico el  enemigo o  inimigo der  Feind de  vijant l ' enemic
враг
dus,manul
непријателот

η αργία holiday le jour  férié
el  día  feriado
der  Feiertag


η χωματερή dump le dépotoir


die  Deponie
ѓубриштето

ο όρκος oath le serment il  giuramento el  juramento o  juramento der  Eid de  eed el  jurament
присяга
jura^mi^ntul
заклетвата, клетвата

το νήμα 
ο μίτος
thread le fil il  filo
el  hilo

der Faden de  draad el  fil
нитка
firul
конецот

η ίνα fiber la fibre la  fibra
la fibra a  fibra die  Faser de  vezel
la  fibra
волокно
fibra
влакното

η νιφάδα
le flocon il  fiocco


die  Flocke


flocul
снегулката


flea market le marché aux puces


der Flohmarkt de  vlooienmarkt

buvlja pijaca


το υγρό liquid
le liquide il  liquido
el  líquido
die  Flüssigkeit de  vloeistof el  líquid
жидкость
lichidul

течноста

η δεσποινίς miss la demoiselle la  signorina
la señorita a  menina das  Fräulein de  juffrouw la  senyoreta
девушка
мисс
domnis,oara
госпоѓицата

η χάρις grace la grâce la  grazia
la gracia a  graça die  Gnade de  genade la  grácia
грация
mila
самовилата

ο φίλος friend l'ami l 'amico
el  amigo o  amigo der  Freund de  vriend l ' amic

prietenul
пријателот

το δικαστήριο court le tribunal il  tribunale
el  tribunal o  tribunal das Gericht het  tribunaal
el  tribunal
суд
curtea

судот

το δώρο gift le cadeau il  regalo
el  regalo
das Geschenk het  geschenk el  regal, el  present

darul

дарот, подарокот

η ζώνη (φορέματος) girdle,
belt
la ceinture la  cintura
el  cinturón a  cintura der  Gürtel
el  cinturó

centura

кајшот

το δηλητήριο poison le poison il  veleno el  veneno o  veneno das  Gift het  vergif el  verí, la  metzina

otrava

отровот

η παρθένα virgin la vierge la  vergine
la virgen a  virgem die  Jungfrau de  maagd la verge
дева
fecioara

девицата

ο μάγειρος cook le cuisinier il  cuoco el  cocinero o  cozinheiro der  Koch de  kok el  cuiner,  el  coc
повар
buca^tarul
готвачот

το ψέμα lie le mensonge la bugia
la mentira a  mentira die  Lüge de  leugen la  mentida
ложь
minciuna lqz^ata лагата

η ήττα defeat la défaite la  sconfitta
la derrota a  derrota die  Niederlage de  nederlaag la  derrota
поражение
i^nfra^ngerea

поразот

η ραφή seam la couture la  cucitura
la costura
die  Naht de  naad la costura,  la  cosidura

cusa^tura
шевот

ο γαλαξίας Milky Way la Voie Lactée la  Via  lattea
la Vía  láctea, 
el Camino de Santiago
a via  láctea 
a  via-de-são-tiago
die  Milchstrasse de  melkweg
Млечный  Путь
Calea  lapteluiτο  λίπος fat la graisse il  grasso
la grasa
das  Fett het  vet el  greix

gra^simea

маст.....

ο θώρακας (γεν.) armor la  cuirasse
la  corazza
la coraza, 
la  armadura

der  Panzer het  pantser la  cuirassa

armura

оклопот

το  φυτό plant la plante la  pianta
la planta
die  Pflanze de  plant la  planta
растение
planta
растението

ο σφυγμός pulse le pouls il  polso
el  pulso o  pulso das Puls de  pols el  pols
пульс
pulsul
пулсот

ο θησαυρός treasure le trésor il  tesoro
el  tesoro o  tesouro der  Schatz de  schat el  tresor
сокровище
tezaurul

сокровиштето

η αυτοκρατορία empire l'empire l ' imperio
el  imperio o  império das  Reich het  rijk l ' imperi
империя
imperiul
царството

το πτώμα corpse le corps,
le cadavre
il  cadavere
el  cadáver o  cadáver die  Leiche het  lijk
el  cadáver
труп
cadavrul
трупот, лешот

η στήλη column la colonne la colonna
la columna a  coluna die  Säule de  zuil la  columna

coloana


 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO CASTELLANO PORTUGUES DEUTSCH NEDERLANDS CATALA RUSSKII SRPSKI


HRVATSKI

TU"RKC,E SHQIP ROMA^NES,TE BqLGARSKI
јазикот  на поранешната Југословенска Република   Македонија

POLSKI
το φράγμα του ήχου sound barrier le mur du son il  muro del suono la barrera de  sonido a  barreira do  som die Schallmauer de  geluidsmuur

zvuc^ni  zid


zidul  sonic


η ντροπή shame la honte la vergogna
la vergüenza a  vergonha der  Scham de  schaamte la  vergonya

rus,inea

срамот

η σκιά shadow l'ombre l'ombra la sombra a sombra der  Schatten de  schaduw l 'ombra

umbra
сенката

το πεπρωμένο destiny le destin il  destino el  destino o  destino das  Schicksal
el  destí
судьба
destinul
        

судбината

η λάσπη mud la boue il  fango
el  fango, 
el  lodo, 
el  barro
a  lama der  Schlamm de  modder el  fang
грязь
na^molul
калот

η  βλέννα mucus la mucosité il  muco
el  moco o  muco der  Schleim het  slijm la mucositat
слизь
mucusulο  πύργος castle le château il  castello
el  castillo o  castelo das  Schloss het  kasteel
el  castell
замок
castelul
        
zamqkqt замокот

το  άζωτο nitrogen l'azote l ' azoto
el  nitrógeno o  nitrogénio der  Stickstoff de  stikstof el  nitrogen
азот
azotul

азотот

το φλυτζάνι cup la tasse la  tazza
la taza a  chávena die  Tasse
la  tassa
чашка
ceas,ca c^as^ata шољата
filiz*anka
το βιολί violin le violon il   violino
el  violín o  violino die Violine de  viool el  violí
скрипка
vioara
виолината

ο πύργος (πχ. ελέγχου) tower la tour la torre la torre a  tôrre der  Turm de  toren la  torre
башня
turnul

кулата
wiez*a
το σπήλαιο cave la grotte la  grotta, la  caverna
la cueva, 
la  gruta
a  caverna die  Höhle de  grot
la  cova
пещера
pes,tera
пештерата

το καπέλλο hat le chapeau il  cappello
el  sombrero o  chapéu der  Hut de  hoed el  capell
шляпа
pa^la^ria


ο γείτονας neighbour le voisin il  vicino el  vecino o  vizinho der  Nachbar de  buurman el  veí
сосед
vecinul
соседот

το κουνούπι mosquito le moustique la  zanzara
el   mosquito o  mosquito die  Mücke de  mug el  mosquit
комар
t,int,arul
комарец

ο κόσμος (οι άνθρωποι) people les gens la gente la gente a  gente die  Leute de  mensen la  gent
люди
ljudi


lumele
луѓето

η λαμαρίνα steel sheet la tôle la  lamiera
la hojalata
das  Blech
la  llauna

tinichea
ламарината

η γλώσσα (επικοιν.) language la langue la lingua la lengua a  língua die  Sprache de  taal la llengua язык
jezik


limba ezikqt јазикот
je,zyk
η τάφρος (φρουρίου) ditch (fortress) le fossé (de forteresse) il  fosso
el  foso o  fôsso der Burggraben
de  slotgracht
el  fossat

ο σκούφος cap le bonnet il  berretto
el  gorro
o  boné

la  gorra
колпак
s,apca

капата

ο ελιγμός (υδρο/αεροδυν.) yaw le lacet
la guiñada a  guinada

la  guinyada

η  διατοίχηση 
το μπότζι
roll le roulis
el  balanceo

das Rollen

el  balanceig

η  σειρήνα mermaid la sirène la  sirena
la  sirena
a  sireia die Sirene
de  sirene la  sirena
русалка
sirena

сирената

το  πλήκτρο key la clé il  tasto
la  tecla
a  tecla die Taste
de  toets
la  tecla
клавиш
clapa

копчето

η  ακτή (πλάζ) beach la plage la spiaggia la playa a  praia der Strand
het  strand
la  platja
пляж
plaja

плажата

ο  ψευδάργυρος zinc le zinc il zinco
el  cinc
o  zinco der Zink
het  zink el  zinc
цинк
zincul

цинкот

το  λουκάνικο sausage la saucisse la  salsiccia
el   embutido
a  salsicha die  Wurst de  woorst l 'embotit

ci^rnatul
колбасот

το  λεξικό dictionary le dictionnaire il  dizionario el  diccionario
o  dicionário das  Wörterbuch het  woordenboek el  diccionari словарь
rec^nik


dict,ionarul
речникот

η παλίρροια high  tide la marée haute la  marea   alta
la  marea  alta,
la   pleamar, el flujo
a  maré  alta  die Flut
de  vloed la  marea   alta
полная  вода
marea

приливот

η  άμπωτις low  tide la marée basse la  marea  bassa
la  marea  baja, la  bajamar
a  maré  baixa die Ebbe
de  eb la  marea  baixa
малая  вода
refluxulτα  μέσα (πχ. επικοιν.) means les moyens i  mezzi los   medios os  meios
de  middelen
els  mitjans средства
mijloacele

средствата

το  οξύ acid l'acide l ' acido
el  ácido
o  ácido die Säure
het  zuur l ' ácid
кислота
acidul
киселината

η  καρφίτσα pin l'épingle lo  spillo
el  alfiler
o  alfinête die Stecknadel
de  speld l ' agulla  de  cap

acul   cu  ga^ma^lieτο  φύκι seaweed l'algue l ' alga
el  alga
a  alga die Alge
de  alge
l 'alga
морская  водоросль
alga

алгата

ο  ράφτης tailor le tailleur il  sarto
el   sastre
o  alfaiate der Schneider
de  kleermaker
портной
croitorul

шивачот

το  τελωνείο custom, customhouse la douane la  dogana
la  aduana
a  alfândega der Zoll
de  douane la  duana
таможня
vama

царината

η  αγάπη 
ο  έρωτας
love l'amour l'amore el  amor o  amor die  Liebe de  liefde l ' amor
любов
ljubav


iubirea

љубовта

το  αρκεβούζιο harquebus l'arquebuse l ' archibugio
el  arcabuz
o arcabuz

l 'arcabús

archebuza

аркебузата

ο  παππούς grandfather le grand-père il  nonno
el  abuelo
o avô der Großvater, der Opa
de  opa,
de  grootvader
l 'avi
дедушка
bunic

дедото

η  γιαγιά grandmother la grand-mère la nonna
la  abuela
a  avó die Großmutter, die Oma
de  oma,
de  grootmoeder
l '  ávia
бабушка
bunica

бабата

ο  λέβης 
το καζάνι
boiler la chaudière
la caldaia la caldera a  caldeira der  Kessel
la  caldera
катёл
cazanul


η  πτώση fall la chute la caduta la caída a  queda der  Fall
la caiguda падение
pad


ca^derea
падот

το  παιδί child l'enfant il  bambino
el  niño
a  criança das Kind
het kind el  noi

copilul

детето

η  καλύβα hut la cabane la  capanna
la  cabaña

die  Hütte het  hutje la  cabanya

coliba
колибата

η  περίπολος patrol la patrouille la pattuglia la   patrulla
a  patrulha die Patrouille

la  patrulla
патруль
patrula

патролата

η  κρίση (λογ.) judgement le jugement il  giudizio el  juicio o  juízo
het oordeel el judici

judecata

разумот

το  μάθημα lesson la leçon la  lezione
la  lección
a  lição
de  les la  lliçó
урок
lect,ia

лекцијата

ο  πίθηκος ape le singe la  scimmia
el  mono
o  macaco der  Affe de  aap
обезьяна
maimut,a
мајмунот
mal/pa
το  μέσον (κέντρ.) middle le milieu la metà
la  mitad
o meio die Mitte
het  midden
la  meitat,  el mig
середина
mijlocul

средината

τα μεσάνυχτα 
το  μεσονύκτιον
midnight le minuit la mezzanotte la medianoche a  meia-noite die  Mittelnacht de  middernacht la mitjanit
полночь
ponoc'


miezul  de  noapte

полноќта

η  λέξη word le mot la parola la palabra a  palavra das  Wort het  woord la  paraula
слово
rec^

fjale"a cuvi^ntul
зборот

η  σκέψη thought la pensée il  pensiero el  pensamiento o  pensamento der Gedanke
de  gedachte el  pensament
мысль
ga^ndul

мислата

το  κυπαρίσσι cypress le cyprès il  cipresso
el  ciprés, el cipariso
o  cipreste die Zypresse
de  cypres el  xiprer
кипарис
chiparosulτο  πράγμα thing la chose la cosa la cosa a   coisa das Ding
het  ding la   cosa
вещь
lucrul

работата, нештото

το  σχοινί rope la corde la  corda
la  cuerda
a  corda das Seil
het  touw la  corda

funia
јажето

το στέμμα  crown la couronne la corona
la  corona
a  coroa die Krone
de  kroon la  corona

coroana

круната

η  ομιλία speech la parole  la  parola
el  habla a  fala

la  parla
речь
vorbirea

говорот

η  χαριστική  βολή finishing  stroke le coup de grâce il colpo di grazia
el  golpe  de  gracia
o  golpe  de  misericórdia der Gnadenschuss
het  genadeschot el  cop  de  grácia

lovitura  de  grat,ieτο  χοιρομέρι 
το ζαμπόν
ham le jambon il  prosciutto
el  jamón o presunto
der Schinken
de  ham el  pernil

jambonul ,  s,unca

саламата  шункова

ο  μύς muscle le muscle il  muscolo
el  músculo

der Muskel
de  spier el  múscul

mus,chiul


το  μέτωπο (πχ. πολέμου) forehead le front il  fronte
la frente
die Front
het  front
el  front

fruntea
фронтот

ο πάγος ice la glace il  ghiaccio
el  hielo o  gelo
das Eis
het  ijs el  glaç
лёд
gheat,a
мразот

το  πεδίο field le champ il  campo el  campo o  campo das  Feld het  veld el  camp
поле
ci^mpul
полето

το  γεγονός fact le fait il  fatto el  hecho o  feito
het  feit el  fet
факт
faptul
фактот

η επιστήμη science la science la scienza la ciencia a  ciência
die  Wissenschaft de  wetenschap la  ciencia
наука
s,tiint,a
науката

ο Θεός God Dieu Dio
Dios

der Gott
de  God el  Déu
Бог
Dumnezeul

Богот
Bo'g
το ζώο animal l'animal l ' animale
el  animal

das Tier
de dier l ' animal
животное
animalul

животното
zwierze,


 
Επιστροφή-Back